en
< návrat zpět

Materiály ke studiu


Pokud máte k dispozici další materiály, týkající se vodního skautingu nebo vodáctví, o které
se můžete s ostatními podělit, neváhejte a ozvěte se nám!Kapitánská zkouška

Vše potřebné k této kvalifikaci shrnuje publikace Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů. Tato kniha není elektronicky dostupná. Pracovní verze textů k modulové kapitánské zkoušce z roku 2016.

Tyto texty po vydání Vodácké příručky považujeme za nekompletní a zastaralé.

OBLAST I - PLAVÁNÍ

   Kompetence 1-2

1) Umí se pohybovat ve vodě.
2) Umí pomoci tonoucímu i unavenému plavci a zná rizika s tím spojená.
 

OBLAST II - BEZPEČNOST A ZÁCHRANA

   Kompetence 3-6

3) Ví, jak zajistit bezpečnost při vodácké akci.
4) Umí zorganizovat i realizovat záchranu na klidné i tekoucí vodě.
5) Umí se pohybovat v tekoucí vodě.
6) Ovládá záchranu lodi.
 
7) Má znalosti v rozsahu ZZA a umí je použít při vodáckých činnostech. (připravuje se)
 

OBLAST III - PLAVIDLA POHÁNĚNÁ PÁDLY

   Kompetence 8-12

8) Zná plavidla poháněná pádly a jejich charakteristiky, dělení, užití a chování.
9) Zná pádla a jejich charakteristiky, dělení a užití.
10) Zná výstroj a materiál (dělení, užití, specifika) používaný pro plavbu na plavidlech poháněných pádly a umí jej bezpečně používat.
11) Dokáže udržovat plavidla poháněná pádly a materiál v bezvadném stavu a zná zásady jeho uskladnění.
12) Umí připravit a navázat plavidla a materiál k bezpečné přepravě. 
 

OBLAST IV - KANOISTIKA

   Kompetence 13-14

13) Bezpečně ovládá pramici (raft, vícekanoi) a součinnost posádky v ní na tekoucí vodě do obtížnosti WW I. Je schopen projet tekoucí vodu obtížnosti WW II.
14) Bezpečně ovládá kanoi na tekoucí vodě do obtížnosti WW I v deblu i singlu. Je schopen projet tekoucí vodu obtížnosti WW II.
 

OBLAST V - PRÁVO

   Kompetence 15

15) Zná základní právní předpisy nutné pro činnost na vodě.
 

OBLAST VI - PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODÁCKÉ AKCE

   Kompetence 16-20

16) Dokáže naplánovat a připravit plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.
17) Dokáže řídit a organizovat plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.
18) Zná fyziologii lidského těla (zvláště dítěte) v souvislosti s vodáckou (zvláště kanoistickou) činností a s jejími dopady na lidský organismus v závislosti na věku a pohlaví.
19) Chrání zdraví své a svých svěřenců a zná zásady prevence při vodácké činnosti a dokáže předcházet negativním dopadům na lidský organismus v závislosti na věku a pohlaví.
20) Zná zásady psychické bezpečnosti při vodácké činnosti a dodržuje je.
 

OBLAST VII - METODIKA VEDENÍ VODÁCKÉHO ODDÍLU

   Kompetence 21-28

21) Umí aplikovat skautskou výchovnou metodu ve vodáckém prostředí.
22) Zná a umí používat vodácké doplňky výchovného programu.
23) Umí naplánovat celoroční vodáckou činnost oddílu.
24) Umí učit plavat a vést ke správné technice plavání.
25) Umí metodicky správně předat techniky jízdy a pádlování na plavidle poháněném pádly v závislosti na typu plavidla a toku.
26) Umí metodicky správně předat zásady bezpečného chování a sebezáchrany na vodě.
27) Umí vést děti k pozitivnímu vztahu k vodě a přírodě kolem vody.
28) Rozšiřuje své znalosti a dovednosti v oblasti vodních sportů.
+ příloha ke kompetenci č. 22 (vodácké výzvy a bezpečnostní pravidla jejich plnění)
+ příloha ke kompetenci č. 24 (hry k metodice plaveckého výcviku) 

OBLAST VIII - VODNÍ SKAUTING

   Kompetence 29-31

29) Má přehled o historii i současnosti vodního skautingu u nás i ve světě a umí toho využít při činnosti oddílu.
30) Je si vědom specifik vodního skautingu a zná jejich opodstatnění.
31) Má povědomí o vodáctví mimo vodní skauting.
+ příloha ke kompetenci č. 30 (Vodácká vlajková etiketa) 
 

OBLAST IX - JACHTING

   Kompetence 32-35

32) Umí se postarat o jednoduchou plachetnici.
33) Bezpečně ovládá jednoduchou plachetnici.
34) Má základní znalosti faktorů ovlivňujících jízdu plachetnice.
35) Umí metodicky správně předat techniky jízdy na plachetnici v závislosti na typu plavidla, vodní plochy a věku svěřence.
 

Pracovní verze skript ke "staré" kapitánské zkoušce (platné do 2012):

 kolektiv autorů: Kapitánská zkouška (kapitoly 1, 2, 3.6), 2010

Příslušné části příručky (jednotlivé kapitoly):

 Vladimír Cvrček, Pavel Bár: Vodní skauting (kapitola 1), 2009

 Lukáš Boubín: Právní normy (kapitola 2), 2010

 Vladimír Cvrček, Pavel Bár, Jana Kalčevová: Kroj, vlajková etiketa (kapitola 3.6), 2009

 


Jachting

Český svaz jachtingu: Závodní pravidla jachtingu 2009-2012 (cz/en)

Český svaz jachtingu: Kniha řešených případů, 2007

Jakub Kozelský: Závodní taktika, 2005

Pavel Česák: Jachting pro potřeby kapitánů VS, 2007

Pavel Česák: Závěs kormidla P550, 2007

HKVS: Typy oplachtění pramic, 2010

 

Kanoistika

 Křepinský K.; Boubín L.: Teorie a metodika plavby, 2003

  

Příroda

Miloslava Šilarová: Přiroda kolem vody, 2007

Miloslava Šilarová: Obrázky zvířat a rostlin kolem vody, 2007

 

Vody

 Křepinský K.; Boubín L.: Charakteristika vodního prostředí, 2003

 

Meteorologie

kpt. Ing. Milan Říha.: Meteorologie, 2012, uvěřejněno se souhlasem autora (děkujeme) - http://www.src-lrc.cz/

 

Všeobecné znalosti

 Holenda M.: Meteorologie pro jachtaře, 1997

 Tabulky zátěžových norem

 Edit