en
< návrat zpět

Tato část webu je určena zejména pořadatelům kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost, předsedům komisí a jejich členům. Lze zde nalézt chronologické shrnutí a podrobný popis všech kroků, které je nutné udělat pro uspořádání kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost, a to zkoušky vodáckého minima (ZVM) kapitánské zkoušky (KZ).

Související předpisy ke kvalifikačním zkouškám jsou: 


Pořádání zkoušek můžeme zjednodušeně shrnout do čtyř základních kroků:

1) POŘADATEL ZKOUŠEK: organizační jednotka (Kapitanát vodních skautů, přístav, kraj, pořadatel lesní školy/lesního kurzu aj.) rozhodne o pořádání zkoušek a jmenuje předsedu zkušební komise s oprávněním HKVS.

2) PŘEDSEDA ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKUŠEBNÍ KOMISE: předseda sestaví zkušební komisi o dostatečném počtu členů s potřebnou kvalifikací/způsobilostí. Domluví se, kdo ověřuje jakou kompetenci a jakým způsobem. Dále má tyto povinnosti:

 • dohodne organizační záležitosti,

 • informuje o pořádání zkoušek HKVS a informace zveřejní,

 • po přihlášení adeptů překontroluje vstupní podmínky,

 • předseda uchazeče seznámí s organizací zkoušek.

3) REALIZACE ZKOUŠEK: jsou zrealizovány zkoušky a průběžně vedena dokumentace o jejich průběhu.

4) UKONČENÍ ZKOUŠEK: na závěr jsou zkoušky uzavřeny a absolventům předány dekrety, popř. také odznaky - obojí vydává HKVS.


PODROBNÁ ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA ZKOUŠEK

1. POŘADATEL ZKOUŠEK

Pořadatelem kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost je vždy organizační jednotka (OJ), např. Kapitanát vodních skautů, junácký kraj, středisko/přístav atd. V případě, že se zkoušky konají v rámci lesního kurzu nebo lesní školy, je pořadatelem zkoušek organizační jednotka, pod kterou akce probíhá.

Agenda akce je vedena prostřednictvím modulu Vzdělávací akce ve SkautIS. V rámci nahlášení vzdělávací akce do SkautIS je nutné nahrát i projekt akce - pro jeho vypracování je možné použít formuláře Doporučená osnova projektu lesní akce nebo Doporučená osnova projektu nelesní kvalifikační akce, je ale možné zvolit vlastní formu projektu.

Součástí projektu musí být i podrobný program akce a jeho skladba (minimálně 70 % celkového programu musí tvořit vzdělávání přímo se vztahující k cílové skupině účastníků, aby bylo možné akci uznat jako vzdělávací a aby na ni bylo možné na ni čerpat dotace). Rozhodně v projektu musí být uvedeno složení zkušební komise, způsoby ověřování jednotlivých kompetencí a časové dotace na jednotlivé okruhy. Hotový projekt je nutné nahrát do SkautIS nejpozději tři měsíce před zahájením akce, nové lesní školy a kurzy to musí učinit nejpozději pět měsíců před zahájením.

V případě, že pořadatel žádá o přidělení dotace na zkoušky, pak je nutné nahlásit akci do SkautIS a zažádat o dotace nejpozději čtyři týdny před začátkem akce. Podle Směrnice ke vzdělávacím akcím pro rok 2018 mohou akce a zkoušky získat (v závislosti na typu akce, na které bude ZVM/KZ získána) následující dotace:

 • zkouška vodáckého minima: 50 Kč (pouze zkouška) / 100 Kč (víkendový kurz) / 170 Kč (lesní akce) na pobytový den;

 • kapitánská zkouška: 50 Kč (pouze zkouška) / 100 Kč (víkendový kurz) / 170 Kč (lesní akce) na pobytový den.

S přidělenými dotacemi je pak nutné nakládat v souladu se Směrnicí ke vzdělávacím akcím platnou v daném roce.


2. PŘEDSEDA ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKUŠEBNÍ KOMISE

Předseda zkušební komise je jmenován pořadatelem akce (písemně) a může to být pouze osoba s kapitánskou zkouškou, instruktorskou kvalifikací a s platným Oprávněním pro předsedu zkušební komise, které vydává HKVS a je platné do konce příslušného kalendářního roku a tři roky následující. Zájemce o toto oprávnění elektronicky doručí řádně vyplněnou písemnou Žádost o vystavení oprávnění pro předsedu komise ZVM/Žádost o vystavení oprávnění pro předsedu komise KZ na můstek HKVS (mustek@hkvs.cz - dále už jen adresa) alespoň tři měsíce před prvním termínem zkoušek. Součástí žádosti je projekt, tj. představa o organizaci a průběhu zkoušek jako celku v rozsahu nejméně jedné normostrany, včetně návrhu složení zkušební komise, a dále doložení požadované kvalifikace. Žadatel bude do měsíce vyrozuměn o projednávání žádosti, v případě schválení obdrží Oprávnění pro předsedu komise. Aktuální seznam držitelů oprávnění pro předsedu zkušební komise je zveřejněn na webu HKVS.

Předseda dále sestaví zkušební komisi, která má min. tři další členy v případě zkoušky vodáckého minima nebo min. pět dalších členů v případě kapitánské zkoušky.

Členem komise se může stát pouze osoba, která:

Předseda zkušební komise dále rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat kterou kompetenci, a se zkoušejícím se dohodne, jakým způsobem bude kompetence ověřována - možné formy jsou např. ústní pohovor, písemný test, řešení modelové situace teoreticky i prakticky, písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu a zejména prokázání kompetencí praktickou činností. Každá kompetence může být ověřována pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná.

Zkušební komise se sejde nejméně jedenkrát před zahájením zkoušek, překontroluje, zda uchazeči splňují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek, rovněž si dohodne vnitřní systém hodnocení uchazečů. Dále je zkušební komise povinna:

 • informovat HKVS o pořádání kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost - provede se elektronickým zasláním formuláře Složení zkušební komise ZVM/Složení zkušební komise KZ na adresu HKVS nejpozději dva měsíce před zahájením zkoušek,

 • zveřejnit informace o konání zkoušek - v předstihu alespoň 2 měsíců umístí na web HKVS článek o akci (datum, místo, pořadatel, kontakt, možnost ověření nepovinných kompetencí),

 • informovat pořadatele o termínu a místě konání zkoušky.

S dostatečným předstihem – nejpozději však při zahájení zkoušek – předseda uchazeče seznámí s vlastním průběhem zkoušek, se systémem činovnického vzdělávání a s podstatnými ustanoveními Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka.

 

3. REALIZACE ZKOUŠEK

Vstupní požadavky pro uchazeče o zkoušku vodáckého minima jsou:

 • věk nejméně 15 let (před dnem zakončení zkoušky),

 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vedoucího výchovné jednotky, ve které je uchazeč členem,

 • uplave alespoň 200 m (prohlášení),

 • absolvence čekatelské zkoušky (dokládá se záznamem kvalifikace ve SkautISu),

 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení).

Vstupní požadavky pro uchazeče o kapitánskou zkoušku jsou:

 • věk nejméně 18 let (před dnem zakončení zkoušky),

 • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem,

 • uplave alespoň 200 m (prohlášení),

 • absolvence vůdcovské zkoušky (dokládá se se záznamem kvalifikace ve SkautISu),

 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení),

 • praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle, věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska) – prominutí této podmínky může ve výjimečných případech povolit předseda zkušební komise.


Obsah kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost je stanoven kompetenčním profilem, tedy seznamem kompetencí, které jsou přílohou Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací (přílohy č. 3 pro KVM a 4 pro KZ). Zkouška může probíhat v jednom či více termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeč vykonat u jedné komise. Uchazeč musí všechny podmínky zkoušky splnit do 18 měsíců od jejího zahájení, jinak se musí znovu přihlásit k nové zkoušce. Uchazeči s civilní kvalifikací (např. absolventi vodáckého kurzu akreditovaného MŠMT), která obsahově odpovídá kvalifikační zkoušce pro vodáckou činnost, nemusejí příslušnou část zkoušky vykonávat. Rozhodnutí o uznání této kvalifikace a jeho konkrétní podmínky stanoví předseda komise. Vodítkem může být tabulka s kompetencemi KZ a ZVM, sloupce H až K.

Každá část zkoušky je vedena v příslušné dokumentaci - každá komise si vede protokoly o zkoušce dle vlastních potřeb a specifik. Dokumentace zkoušky obsahuje dále (dle obecných požadavků ŘVČČJ):

 • základní údaje o jednotlivých uchazečích,

 • seznam členů komise a kompetence, které zkoušeli,

 • kopii dokladů o kvalifikaci předsedy a členů zkušební komise, pokud není zanesena ve skautISu,

 • datum a místo zkoušky, případně jejích jednotlivých částí,

 • hodnocení uchazečů v jednotlivých zkoušených oblastech (balíčcích) a celkové výsledky zkoušek,

 • přehled vydaných dekretů včetně jejich evidenčních čísel,

 • stručnou zprávu o průběhu zkoušek (použité formy, dojem z uchazečů, problémy apod.).

 

4. UKONČENÍ ZKOUŠEK

Úspěšným absolventům kvalifikačních zkoušek náleží dekret a v případě kapitánské zkoušky také kapitánský odznak. Pro jejich vydání předseda zkušební komise elektronicky odešle řádně vyplněnou Žádost o kvalifikační dekrety ZVM/Žádost o kvalifikační dekrety KZ na adresu HKVS. V případě, že chce komise předat příslušné dekrety bezprostředně po zkoušce, lze o ně požádat předem zasláním stejné žádosti. Osvědčení a dekrety budou žadateli vystaveny do jednoho měsíce po obdržení žádosti a zaslány na jeho uvedenou kontaktní adresu či předány osobně. Odznaky jsou vydávány za poplatek, který stanovuje HKVS.

Nejpozději do dvou měsíců od faktického ukončení zkoušek předseda zkušební komise zašle elektronicky na adresu HKVS Zprávu o vykonané zkoušce ZVM/Zprávu o vykonané zkoušce KZ se seznamem udělených dekretů a s datem, kdy účastník zkoušku složil. Tyto informace rovněž doplňuje do SkautIS, a to nejpozději do jednoho měsíce od ukončení zkoušek. V případě opravných termínů pro některé uchazeče během 18měsíční lhůty na splnění zkoušky se v případě, že uchazeč při opakování zkoušky uspěl, posílá další zpráva. Aktualizované údaje se opět zaznamenávají ve SkautIS. Za platného držitele příslušného kvalifikačního dekretu je považován pouze činovník, kterého předseda zkušební komise uvedl ve zprávě o vykonané zkoušce.

V případě, že byly dekrety vydány předem, pak nejpozději do dvou měsíců od skončení 18měsíční lhůty na realizaci zkoušky od jejího zahájení předseda zkušební komise vrátí neudělené dekrety ke skartaci, a to buď osobně nebo na korespondenční adresu HKVS (Junák - český skaut, z.s. - Hlavní kapitanát vodních skautů, Senovážné náměstí 977/24, 116 47, Praha 1).

Pořadatel je povinen vypracovat Závěrečnou zprávu vzdělávací akce. K dispozici jsou formuláře Doporučená osnova závěrečné zprávy lesní akce nebo Doporučená osnova závěrečné zprávy nelesní kvalifikační akce, o pomoc nebo o konzultaci se může obrátit na Odbor pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (OVČIN). Hotovou zprávu do tří měsíců od ukončení zkoušek musí pořadatel nahrát do SkautIS, nejpozději však do 31. 12. roku, v němž akce končí.


KURZY VODNÍ TURISTIKY

Kurzy se zakončením ZVMba KZ musejí splňovat náležitosti akreditace Kurz vodní turistiky vydané MŠMT, k dekretu absolventi dostanou také Osvědčení o absolvování kurzu vodní turistiky. Aktuální náležitosti akreditovaného kurzu vodní turistiky jsou:


Předseda zkušební komise požádá HKVS písemně pomocí Žádosti o vydání osvědčení o absolvování kurzu vodní turistiky pro úspěšné absolventy, a to výhradně po ukončení závěrečné zkoušky kurzu vodní turistiky. HKVS vydá žadateli dekrety do jednoho měsíce po obdržení žádosti osobně nebo je zašle na uvedenou kontaktní adresu.


Rozhodnutí o udělení akreditace KVT pro Junák - český skaut, z.s.

Zmocnění k pořádání kurzů KVT pro HKVS

 

AKTUÁLNÍ SEZNAM DRŽITELŮ OPRÁVNĚNÍ PRO PŘEDSEDU ZKUŠEBNÍ KOMISE

ZKOUŠKA VODÁCKÉHO MINIMA

Helena Káňová - Liška

Tomáš Fiala - Fialík

Lukáš Bíca - Šotek

Oldřich Pešina - Olda

Jan Fischer - Hvězdář

 

KAPITÁNSKÁ ZKOUŠKA

Martin Picek - Silva

Vladimír Kučera - King

Tomáš Fiala - Fialík

Jan Fischer - Hvězdář

 

V případě dotazů či nejasností lze kontaktovat Hlavní kapitanát vodních skautů na adrese mustek@hkvs.cz.


Edit