en
< návrat zpět

Tato část webu je určena zejména pořadatelům kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost, předsedům komisí a jejich členům. Lze zde nalézt chronologické shrnutí a podrobný popis všech kroků, které je nutné udělat pro uspořádání kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost – zkoušky vodáckého minima (ZVM) nebo kapitánské zkoušky (KZ).

Související předpisy:

ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA ZKOUŠKY

1) Pořadatelem kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost je vždy organizační jednotka (Kapitanát vodních skautů, junácký kraj, středisko/přístav atd.). V případě, že se zkoušky konají v rámci LK či LŠ, je pořadatelem zkoušek organizační jednotka, pod kterou akce probíhá.

2) Pořadatel jmenuje předsedu zkušební komise (písemně). Předsedou komise může jmenovat pouze osobu s platným Oprávněním pro předsedu zkušební komise, kterou vydává HKVS.

 • Oprávnění pro předsedu zkušební komise vydává HKVS s platností do konce příslušného kalendářního roku a tři roky následující. Zájemce o toto oprávnění doručí řádně vyplněnou písemnou Žádost o vystavení oprávnění pro předsedu komise ZVM/Žádost o vystavení oprávnění pro předsedu komise KZ na adresu HKVS alespoň dva měsíce před prvním termínem zkoušek. Součástí žádosti je projekt, tj. představa o organizaci a průběhu zkoušek jako celku v rozsahu nejméně jedné normostrany, včetně návrhu složení zkušební komise, a dále doložení požadované kvalifikace.
 • Žadatel bude do měsíce vyrozuměn o projednávání žádosti, případně obdrží Oprávnění pro předsedu komise.
 • Seznam držitelů oprávnění pro předsedu zkušební komise bude zveřejněn na webu HKVS.

3) Předseda sestaví zkušební komisi, která má:

 • tři další členy v případě zkoušky vodáckého minima,
 • pět dalších členů v případě kapitánské zkoušky.

Členem komise se může stát pouze osoba:

Předseda dále rozhodne, který člen zkušební komise bude ověřovat kterou kompetenci a se zkoušejícím se dohodne, jakým způsobem bude kompetence ověřována. Každá kompetence může být ověřována pouze osobou, která je k tomu přiměřeně kvalifikovaná.

4) Zkušební komise se sejde nejméně jedenkrát před zahájením zkoušek, překontroluje, zda uchazeči splňují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. Dohodne si rovněž vnitřní systém hodnocení uchazečů.

Vstupní požadavky na uchazeče jsou:

 • a) pro zkoušku vodáckého minima:
  • dovršený věk minimálně 15 let (před dnem zakončení zkoušky),
  • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován,
  • uplave alespoň 200 m (prohlášení),
  • absolvence čekatelské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu),
  • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení),
 • b) pro kapitánskou zkoušku:
  • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky),
  • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem,
  • uplave alespoň 200 m (prohlášení)
  • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu),
  • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení)
  • praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle, věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska) – prominutí této podmínky může ve výjimečných případech povolit předseda zkušební komise

5) Zkušební komise je povinna:

 • informovat HKVS o pořádání kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost v předstihu alespoň 2 měsíců, a to prostřednictvím formuláře Složení zkušební komise ZVM/Složení zkušební komise KZ, zaslaným na adresu HKVS.
 • zveřejnit informace o konání zkoušek v předstihu alespoň 2 měsíců na tomto webu HKVS, a to formou článku o akci (datum, místo, pořadatel, kontakt, možnost ověření nepovinných kompetencí)
 • informovat pořadatele o termínu a místě konání zkoušky

6) V případě, že komise žádá o přidělení dotace na zkoušky, pak je nutné odeslat formuláře Hlášení akce standardní cestou jako u jiných vzdělávacích akcí na adresu Odboru pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, resp. skaut@junak.cz. Podle směrnice na rok 2017 mohou akce a zkoušky získat následující dotace:

 • zkouška vodáckého minima (v závislosti na typu akce, na které bude ZVM získána – pouze zkouška/víkendy/lesní akce): 50,-/100,-/170,- Kč na pobytový den
 • kapitánská zkouška (v závislosti na typu akce, na které bude KZ získána – pouze zkouška/víkendy/lesní akce): 50,-/100,-/170,- Kč na pobytový den

7) S dostatečným předstihem – nejpozději však při zahájení zkoušek – předseda uchazečeseznámí:

REALIZACE ZKOUŠKY

1) Zkouška může probíhat v jednom či více termínech, vyhlášených zkušební komisí (celou zkoušku však musí uchazeč vykonat u jedné komise). Uchazeč musí všechny podmínky splnit do 18 měsíců od jejího zahájení, jinak se musí znovu přihlásit k nové zkoušce.

2) Obsah kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost je stanoven kompetenčním profilem, tedy seznamem kompetencí, které jsou přílohou ŘVČČJ (A.3, A.4).

3) Každý komisař ověřuje pouze ty kompetence, k nimž je přiměřeně kvalifikovaný.

4) Možné formy kvalifikačních zkoušek pro vodáckou činnost jsou např.:

 • ústní pohovor,
 • písemný test,
 • řešení modelové situace (teoreticky i prakticky),
 • písemná práce,
 • samostatné vystoupení k danému tématu
 • a zejména prokázání kompetencí praktickou činností.

5) Uchazeči s civilní kvalifikací (např. absolvování vodáckého kurzu akreditovaného MŠMT), která obsahově odpovídá kvalifikační zkoušce pro vodáckou činnost, nemusí příslušnou část zkoušky vykonávat. Rozhodnutí o uznání této kvalifikace a jeho konkrétní podmínky stanoví předseda komise podle doporučených rozdílových osnov, stanovených přílohou vyhlášky HKVS č. 7/2013.

6) Každá část zkoušky je vedena v příslušné dokumentaci (každá komise si vede protokoly o zkoušce dle vlastních potřeb a specifik, využít lze například princip tabulky, připravené Odborem pro vzdělávání k vůdcovské zkoušce - ke stažení na Skautské křižovatce v sekci vzdělávání/taháky).

7) Dokumentace zkoušky obsahuje dále (dle obecných požadavků ŘVČČJ):

 • základní údaje o jednotlivých uchazečích,
 • seznam členů komise a kompetence, které zkoušeli,
 • kopii dokladů o kvalifikaci předsedy a členů zkušební komise
 • datum a místo zkoušky, případně jejích jednotlivých částí,
 • hodnocení uchazečů v jednotlivých zkoušených oblastech (balíčcích) a celkové výsledky zkoušek,
 • přehled vydaných dekretů včetně jejich evidenčních čísel,
 • stručnou zprávu o průběhu zkoušek (použité formy, dojem z uchazečů, problémy apod.).

UKONČENÍ ZKOUŠEK

1) Úspěšným absolventům kvalifikačních zkoušek náleží dekret a v případě kapitánské zkoušky také kapitánský odznak. Pro jejich vydání předseda zkušební komise doručí řádně vyplněnou písemnou Žádost o kvalifikační dekrety ZVM/Žádost o kvalifikační dekrety KZ na adresu HKVS (dále jen adresu). V případě, že chce komise předat příslušné dekrety bezprostředně po zkoušce, lze o ně požádat předem pomocí stejné žádosti. Osvědčení a dekrety budou žadateli vystaveny do jednoho měsíce po obdržení žádosti a zaslány na uvedenou kontaktní adresu. Odznaky jsou vydávány za poplatek, který stanovuje HKVS (nyní 0,- Kč za první vydaný odznak - aktualizováno 14. 4. 2013).

2) Nejpozději do dvou měsíců od faktického ukončení zkoušek předseda zkušební komise zašle na adresu HKVS Zprávu o vykonané zkoušce se seznamem udělených dekretů a datem, kdy účastník zkoušku složil. V případě opravných termínů pro některé uchazeče během 18timěsíční lhůty na splnění zkoušky se v případě, že uchazeč při opakování zkoušky uspěl, posílá další zprávu. Za platného držitele příslušného kvalifikačního dekretu je považován pouze činovník, kterého předseda zkušební komise uvedl ve zprávě o vykonané zkoušce.

3) V případě, že byly dekrety vydány předem, pak nejpozději do dvou měsíců od skončení 18měsíční lhůty na realizaci zkoušky od jejího zahájení předseda zkušební komise vrátí neudělené dekrety ke skartaci na korespondenční adresu HKVS (Junák - svaz skautů a skautek ČR, Hlavní kapitanát vodních skautů, Senovážné náměstí 977/24, 116 47, Praha 1).

KURZY INSTUKTOR VODNÍ TURISTIKY

1) Pokud váš kurz splňuje náležitosti akreditace Instruktor vodní turistiky, vydané MŠMT, můžete pro své úspěšné absolventy včetně nečlenů Junáka zažádat o vydání Osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní turistiky.

Aktuální náležitosti akreditovaného kurzu IVT:

 • vstupní podmínky kurzu:
  • věk nad 18 let.
  • písemné prohlášení o dovednosti plavat (alespoň 200 m libovolným plaveckým stylem bez zastávek a alespoň 10 m pod vodou)
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti účasti na tomto kurzu ne starší 1 roku
  • základní znalosti ovládání alespoň jednoho typu turistické lodě
 • obsahová náplň je prakticky shodná s kompetenčním profilem zkoušky vodáckého minima (příloha A.3 ŘVČČJ)
 • minimální hodinová dotace je 40 hodin
 • seznam lektorů lze nalézt v Seznamu lektorů a instuktorů VS - kurzu se musí účastnit vždy alespoň tři ze schválených lektorů, odborným garantem každého kurzu je Vladimír Cvrček - Vezír.

Další informace lze získat přímo u výchovného zpravodaje HKVS.

2) Předseda zkušební komise požádá HKVS písemně pomocí Žádosti o vydání osvědčení o absolvování kurzu Instruktor vodní turistiky pro úspěšné absolventy, a to výhradně po ukončení závěrečné zkoušky kurzu IVT.

3) HKVS vydá žadateli dekrety do jednoho měsíce po obdržení žádosti a zašle je na uvedenou kontaktní adresu.

Rozhodnutí o udělení akreditace IVT pro Junák ČR

Zmocnění k pořádání kurzů IVT pro HKVS

 

SHRNUTÍ - POŘÁDÁNÍ ZKOUŠEK V PĚTI KROCÍCH

1) OJ (KVS, přístav, kraj, pořadatel LŠ, LK…) rozhodne o pořádání zkoušek a jmenuje předsedu komise s oprávněním HKVS nemá-li jej, požádá o něj (kvalifikace, projekt)

2) předseda sestaví komisi:

 • 3 nebo 5 členů, kvalifikace, způsobilost
 • dohodne, kdo co ověřuje a jakým způsobem

3) zkušební komise

 • dohodne organizační záležitosti
 • informuje o pořádání zkoušek HKVS a info zveřejní
 • v případě zájmu požádá o dotaci
 • po přihlášení adeptů překontroluje vstupní podmínky
 • předseda uchazeče seznámí s organizací zkoušek

4) realizace zkoušek, průběžné vedení dokumentace

5) uzavření zkoušek, vydání dekretů, popř. odznaků (HKVS)

 

Celý text tohoto článku lze stáhnout také v podobě Manuálu pro pořadatele.

 

SEZNAM DRŽITELŮ OPRÁVNĚNÍ PRO PŘEDSEDU ZKUŠEBNÍ KOMISE

(aktualizováno k 9. 9. 2017)

ZKOUŠKA VODÁCKÉHO MINIMA

Tomáš Fiala - Fialík 

Lukáš Bíca - Šotek 

Oldřich Pešina - Olda

Jan Fischer - Hvězdář

 

KAPITÁNSKÁ ZKOUŠKA

Tomáš Fiala - Fialík

Jan Fischer - Hvězdář

 

V případě dotazů či nejasností lze kontaktovat Hlavní kapitanát vodních skautů na adrese mustek@hkvs.cz nebo přímo výchovné zpravodaje HKVS: vychovny@hkvs.cz.