en
< návrat zpět

Činovnické kvalifikace pro vodáckou činnost

 
Předpisy Junáka rozeznávají dva kvalifikační stupně pro činnost na vodě - kapitánskou zkoušku a zkoušku vodáckého minima.

Při každé činnosti na malých plavidlech je nutný dozor zodpovědného dospělého, jehož pokyny všichni dodržují. V rámci Junáka se za kvalifikaci tohoto vedoucího považuje kombinace vůdcovské zkoušky a další institucionální zkoušky zaměřené na vodáckou činnost.

Za vodáckou kvalifikaci se považuje kapitánská zkouška vodních skautů, zkouška vedoucího či průvodce vodní turistiky, cvičitele či trenéra odpovídajícího vodáckého sportu, zdravotníka vodní záchranné služby, apod. Pro vedoucí nevodáckých skautských oddílů a pro vodní skauty se složenou čekatelskou zkouškou je určena zkouška vodáckého minima. Tato zkouška však opravňuje k vedení či spoluvedení jen omezeného okruhu vodáckých akcí. Kvalifikační zkoušky pro vodáckou činnost mají podpořit uchazeče ve schopnostech k samostatnému a úspěšnému zajištění bezpečné činnosti na vodě při akcích Junáka a ověřit, zda má potřebné osobnostní předpoklady, schopnosti, znalosti a fyzickou zdatnost, zda ovládá metodiku vodáckého výcviku pro předávání dovedností a znalostí svěřené mládeži, případně zda má znalosti potřebné pro vedení oddílu vodních skautů. Podmínky, průběh a organizační záležitosti zkoušky stanovuje Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (ŘVČČJ).

Absolvent vodáckých kurzů se zkouškou vodáckého minima nebo kapitánskou zkouškou zároveň obdrží osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky, který je akreditován MŠMT a má celostátní platnost.

Další podrobnosti k akcím na vodě v rámci Junáka a bezpečnosti při jejich konání stanovuje Vyhláška HKVS č. 3.

Zkouška vodáckého minima (ZVM)

Zkouška vodáckého minima (dříve též Kapka) poskytuje kvalifikaci ke spolupůsobení při vedení vodácké činnosti oddílu a přípravě a vedení vodáckých akcí na vodách do stupně obtížnosti WW2. Kompetenční profil absolventa definuje příloha A.3 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (ŘVČČJ).

Vstupní podmínky pro zkoušku vodáckého minima:

 • dovršený věk minimálně 15 let (před dnem zakončení zkoušky),
 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč regis-trován,
 • uplave alespoň 200 m (prohlášení)
 • absolvence čekatelské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu),
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení)

Možnosti pro složení zkoušky vodáckého minima:

V roce 2018 jsou nahlášeny kurzy a zkoušky vodáckého minima:

Přihláška ke zkoušce vodáckého minima:

Přihláška ke ZVM ke stažení (verze 2017)


Kapitánská zkouška (KZ)

Kapitánská zkouška poskytuje kvalifikaci k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých popř. jachetních akcí (v případě rozšíření zkoušky o jachting), provádění výcviku na vodě a vedení oddílu vodních skautů. Kompetenční profil absolventa definuje příloha A.4 Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (ŘVČČJ).

Vstupní podmínky pro kapitánskou zkoušku:

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky),
 • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem,
 • uplave alespoň 200 m (prohlášení)
 • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu),
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení)
 • praxe minimálně 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle, věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska) – prominutí této podmínky může ve výjimečných případech povolit předseda zkušební komise

 Přihláška ke kapitánské zkoušce:

Přihláška ke KZ ke stažení (verze 2017)Informace ke "staré" podobě kapitánské zkoušky (platné do 26. 1. 2013)

Možnosti pro složení kapitánské zkoušky:

Rozdílová zkouška KVT x KZ:

Držitelé osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Kurz vodní turistiky, kteří mají zájem složit kapitánskou zkoušku, nemusí absolvovat všechny její obory, ale jen vybrané, a to formou rozdílové zkoušky, zaměřenou na ty části KZ, které nejsou obsaženy v KVT. Více informací se dozvíte v samostatném článku zde.


edit