en

Vodácká příručka ke Kapitánské zkoušce vodních skautů
Vodácká příručka
ke kapitánské zkoušce vodních skautů

 

 

Tato kniha shrnuje vše, co by měli znát a umět vedoucí – kapitáni a kapitánky oddílů vodních skautů, a ještě něco navíc. V této knize najdete nejen nejnovější metodiku kanoistiky s originálními ukázkami od naší reprezentace, ale i kompletní popis základů plachtění doporučený Českým svazem jachtingu. Navíc se seznámíte s aktuální platnou legislativou pro pohyb na vodě i ve vodě. Kniha dále podává ucelený přehled záchrany a sebezáchrany na klidné i divoké vodě včetně metod výuky schválený Vodní záchrannou službou ČČK. To vše je doplněno popisem plaveckých způsobů a výuky plavání. Podstatnou část knihy pak tvoří ještě propracované metodiky vedení vodáckého oddílu, organizace výprav na vodu a vodáckých putovních táborů včetně návodů pro řešení krizových situací a popis specifik první pomoci. To vše je doprovázeno více než 600 fotografiemi, moderními kinogramy a přehlednými schématy.

 

Autorský kolektiv: David Svoboda, Pavel Bár, Milan Bílý, Lucie Bláhová, Vladimír Cvrček, Václav Černík, Tomáš Fiala, Jan Fischer, Jiří Jelínek, Kateřina Kaderová, Jana Karaová, Bronislav Kračmar, Kristýna Králíčková, Tomáš Litera, David Milec, Michal Pavlů, Martin Picek, Renata Neumannová, Petr Němec, Petr O. Novotný, Alena Šerhantová

Vydal: Junák – český skaut, z. s., Tiskové a distribuční centrum, Hlavní kapitanát vodních skautů
První vydání, Praha 2017, ISBN 978-80-7501-118-3

 
 
 
zpět na úvod Příručky 

Novinky

22. 11. 2019 - Bylo vydáno druhé rozšířené vydání Příručky, které je možné objednat přes skautský e-shop.

14. 11. 2017 - Příručku je možné objednat přes skautský e-shop.

10. 11. 2017 - První výtisky dorazily z tiskárny. Je to pěkné :)

16. 10. 2017 - Kniha byla odeslána do tisku.

zpět na úvod Příručky 

zpět na úvod Příručky 


Obsah

Poděkování, Předmluva

1. Plavání a záchrana tonocích

1.1 Pohyb ve vodě (David Svoboda, Jiří Jelínek)

Základní plavecké dovednosti, Popis technik plaveckých způsobů

1.2 Pomoc unavenému plavci a záchrana tonoucího (David Svoboda)

Problematika záchrany na vodě, Tonutí, Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích, Vznášení, Splývání, Šlapání vody, Plavání na boku, Základní znak, Pády a skoky do vody, Potápění a plavání pod vodou, Dopomoc unavenému plavci, Dopomoc jedním plavcem, Dopomoc dvěma a více plavci, Záchrana tonoucích, Techniky přiblížení se k tonoucímu, Uchopení a narovnání tonoucího, Techniky tažení tonoucího, Techniky vynášení tonoucího z vody, Techniky obrany

1.3 Výuka plavání a vedení ke správné technice plavání (David Svoboda, Jiří Jelínek) 

Základy provádění plaveckého výcviku, Volba prvního plaveckého způsobu, Metodika plaveckého výcviku, Fáze plaveckého výcviku, Základy plaveckého výcviku, Výcvik plaveckých způsobů, Starty, Skoky z okraje bazénu, Výcvik k plaveckým dovednostem pro záchranu, Hry k metodice plaveckého výcviku, Bezpečnost a záchrana při plaveckém výcviku

2. Hydrologie a vodní stavby (David Svoboda)

2.1 Hydrologie a základní charakteristiky vodních ploch

Charakteristiky vodních toků, Proudění vody, Charakter vodního toku, Spád vodního toku, Vodní stav a průtok, Překážky v řečišti, Obtížnost vodních toků

2.2 Vodní Stavby

Materiál, účel, typy konstrukcí, Jezy a podobné konstrukce, Další související vodní stavby

2.3 Specifické podmínky tekoucích vod

A rozlehlých vodních ploch, Specifické podmínky tekoucích vod, Specifické podmínky rozlehlých vodních ploch, Charakteristika nebezpečí pro konkrétní druhy toků, Malé toky – potoky a říčky, Horské řeky, Střední toky řek, Velké řeky – řeky s lodní dopravou, Vodní plochy, Zahraniční toky a jezera

3. Plavidla poháněná pádly, výstroj, materiál (Tomáš Litera, David Svoboda)

3.1 Lodě

Označování plavidel, Základní vlastnosti plavidel, Materiál pro výrobu, Hydrodynamické vlastnosti, Stabilita lodě, Rychlost lodě, Kánoe (c), Kajak (k), Pramice (P), Devítikánoe, Nafukovací plavidla, Dračí lodě a ostatní plavidla

3.2 Pádla

Kanoistické pádlo, Kajakářské pádlo, Materiál pádel

3.3 Výstroj a materiál

Plovací vesta, Ochranná přilba, Oblečení, Záchranné prostředky, Lodní pytle a barely

3.4 Opravy a skladování

Opravy lodí – laminátové lodě, Stavba lodě, Laminování záplat, Nouzové opravy, Provizorní opravy, Definitivní opravy, Poškození většího rozsahu, Opravy lodí – nafukovací lodě, Opravy pádel, Ostatní opravy, Ochrana zdraví a bezpečnost při opravách

3.5 Přeprava lodí a materiálu

Přeprava plavidel, Navazování plavidel pro přepravu

4. Kanoistika – technika a taktika jízdy

4.1 Kánoe (Milan Bílý, Bronislav Kračmar, Petr. O. Novotný)

Základní používané pojmy, Sezení v kánoi, Pádla, Výčet nejdůležitějších záběrů, Nejčastěji používané kombinace záběrů, Základy techniky jízdy na deblkánoi, Základy techniky jízdy na singlkánoi

4.2 Kajak (Milan Bílý, Bronislav Kračmar, Petr. O. Novotný)

Volba materiálu, Technika jednotlivých záběrů, Nejčastěji používané kombinace a modifikace záběrů, Základy techniky jízdy na kajaku v proudící vodě

4.3 Eskymácké obraty (Milan Bílý, Bronislav Kračmar, Petr. O. Novotný)

Eskymácký obrat pákovým způsobem, Eskymácký obrat šroubovým způsobem, Eskymácký obrat oporou o paže, Doporučený nácvik

4.4 Nafukovací plavidla (Milan Bílý, Bronislav Kračmar, Petr. O. Novotný)

Sezení a výbava, Technika jízdy na raftovém člunu, Shrnutí

4.5 Pramice (Tomáš Litera, David Svoboda)

Povely pro posádku pramice, Nošení pramice, Nastupování, sezení a vystupování z pramice, Technika záběrů na pramici, Rozdíly mezi jízdou v kánoi a jízdou v pramici

4.6 Taktika jízdy (Tomáš Litera, David Svoboda)

Opuštění lodě, Obecné zásady taktiky jízdy, Vlastní jízda

4.7 Výuka pádlování a techniky Jízdy (Tomáš Litera, David Svoboda)

Rozcvička a protažení před tréninkem, Kánoe, Kajak, Raftové čluny, Pramice, Koníčkování, Bidlování, Obecná doporučení a poznámky, Hry pro výcvik na vodě

5. Bezpečnost a záchrana

5.1 Bezpečnost při vodácké akci (Tomáš Fiala, David Svoboda)

Příčiny nebezpečí na vodě, Objektivní příčiny nebezpečí, Subjektivní příčiny nebezpečí, Prevence, Zásady bezpečného chování a taktika jízdy, Úloha vedoucího při předcházení nebezpečným situacím, Bezpečnostní zásady při plavbě a plavání (koupání), Opatření při bouřce

5.2 Organizace Záchrany (Tomáš Fiala, David Svoboda)

5.3 Ochranné a Záchranné Pomůcky (Tomáš Fiala, David Svoboda)

Ochranné prostředky, Záchranné prostředky, Osobní záchranné prostředky, Kolektivní záchranné prostředky, Vybavení pro připravenou záchranu, Ostatní výbava

5.4 Pohyb v tekoucí vodě (Tomáš Fiala, David Svoboda)

Plavání v tekoucí vodě, Skoky do neznámé (divoké) vody, Chůze v proudící vodě

5.5 Sebezáchrana a záchrana osob (Tomáš Fiala, David Svoboda)

Sebezáchrana, Volba vhodného místa pro záchranu, Záchrana házecím pytlíkem, Záchrana zachráncem, Záchrana z lodě, Záchrana z válce

5.6 Záchrana plavidel a materiálu (Tomáš Fiala, David Svoboda)

Záchrana a sebezáchrana po převržení lodi, Vylití lodě, Sebezáchrana raftu, Záchrana materiálu

5.7 Metodika výuky zásad bezpečného chování a sebezáchrany na vodě (David Svoboda)

5.8 Specifika první pomoci při vodácké činnosti (Martin Picek, David Svoboda)

Prevence, Seznámení s akcí a pokyny účastníkům, Pravidla, Pitný režim, Pomůcky, Úrazy, Podvrtnutý kotník, „ukopnutý palec“, Rány, Tonutí, Podchlazení, Onemocnění, Nachlazení, Zažívací problémy, Zácpa, Transport přes vodní tok, Příloha – doporučený obsah lékárny, Obsah lékárny, Příklad obsahu osobní lékárny pro jednodenní vodáckou akci

6. Právo (Jan Fischer)

6.1 Pravidla plavebního provozu a využívání vodních cest

Nakládání s povrchovými vodami a vodní cesty, Dělení vodních cest, Koupání, Značení vodních cest, Vymezená vodní plocha pro zvláštní aktivity, Plavební značení, Plavidla, Označování a signalizace plavidel, Plavba, Křížení, Přibližování, Plavba za snížené viditelnosti, Plavba přes jezy, Proplouvání plavebními komorami, Stání, Vůdce plavidla, Sankce

6.2 Vnitřní předpisy pro činnost s dětmi na vodě

7. Příprava a vedení vodácké akce

7.1 Plánování a příprava plavby (David Svoboda a Renata Neumannová)

Zdroje informací o vodních tocích, Mapy, Kilometráže, Meteorologické a hydrologické zpravodajství, Vodácké aplikace, Vodácká putování po řekách, Akce na víkendy a prodloužené víkendy, Sjíždění úseků se stálou základnou a doprovodným vozidlem, Sjíždění úseků s tábořením a doprovodným vozidlem, Sjíždění úseků řeky bez doprovodného vozidla, Putování rozložené do více víkendů s ponecháním, Vybavení na vzdálených místech, Plutí z domovského přístavu po nebo proti proudu a zpět, Vybrané vhodné úseky pro víkendové výpravy, Vodácké tábory, Stálé vodácké tábory, Putovní vodácké tábory, Kombinované vodácké tábory, Hvězdicové vodácké tábory, Vybrané vhodné řeky pro putovní tábory

7.2 Řízení a organizace plavby (David Svoboda)

Před akcí, Před vyplutím, Organizace plavby skupiny lodí, Signály na vodě, Zvukové signály, Posunkové signály

7.3 Lidská fyziologie a vodácká činnost (Petr Němec)

Pohybová aktivita, Zátěžové normy, Vodní turistika, Pěší turistika, Lyže, Cykloturistika

7.4 Zdraví a prevence (Petr Němec, Alena Šerhantová)

Rozcvička, Bezpečnost, Lékárnička, Technika pádlování s ohledem na zdraví, Nošení břemen, Hygiena

7.5 Psychologie krizových situací (Lucie Bláhová)

Pojem krize, Krizová situace, Krizové situace při vodáckých aktivitách, Efektivní zvládání krizových situací, Příprava na krizové situace

8. Metodika vedení vodáckého oddílu

8.1 Skautský výchovný program ve vodáckém prostředí (Pavel Bár)

Skautská výchovná metoda ve vodáckém prostředí

8.2 Vodácké doplňky skautského výchovného programu (Pavel Bár, Jana Karaová)

Vodácké doplňky stezky, Plavby čolka a žabky pro vodní vlčata a žabičky, Vodácké doplňky skautské stezky, Vodácké odborky, vlčci a světýlka, Vlčci a světýlka, Skautské a roverské odborky, Vodácká literatura a časopisy

8.3 Celoroční činnost skautského vodáckého oddílu (Pavel Bár)

Celoroční plán z hlediska ročních období, věkových kategorií a místních podmínek, Akce a závody

8.4 Vztah k přírodě v okolí vody (Kristýna Králíčková, David Svoboda)

Voda a její ochrana, Vodní ekosystémy, Voda a rostliny, Voda a živočichové, Příroda kolem vody v programu skautského oddílu

8.5 Vodní skauti a skautky a vodní sporty (Pavel Bár)

9. Vodní skauting

9.1 Historie a současnost vodního skautingu u nás i ve světě (Vladimír Cvrček, Pavel Bár, Kateřina Kaderová)

Stručná historie vodního skautingu, 1909-1939, 1939-1945, 1945-1968, 1968-1989, 1989-2017, Vodní skauting dnes, Vodní skauting v zahraničí

9.2 Specifika vodního skautingu (Vladimír Cvrček)

Vodní skaut je především skaut, Tradice a symbolika vodních skautů, Námořnická a vodácká romantika, Vodácký výcvik jako nástroj skautské výchovy, Vodácké a námořnické tradice v oddílech vodních skautů, Symbolika českých vodních skautů, Organizační začlenění vodních skautů v rámci Junáka, Hlavní kapitanát vodních skautů, Kapitanát vodních skautů, Organizační struktura sítě vodních skautů

9.3 Vodáctví mimo vodní Skauting (Vladimír Cvrček, Jan Fischer)

Hlavní organizace vodních sportů v ČR, Hlavní zdroje aktuálních informací o vodních sportech, Neskautské vodácké kvalifikace, Vůdce malého plavidla a mezinárodní průkaz vůdce, Rekreačního plavidla, Námořní kvalifikace

10. Jachting (David Milec, Michal Pavlů, David Svoboda)

10.1 Typy plachetnic a jejich jízdní vlastnosti

Plachetnice, Konstrukce plachetnic, Oplachtění (takeláž), Kormidlo, Základy aerodynamiky a hydrodynamiky plachetnic, Hydrodynamika, Aerodynamika plachet, Návětrná, závětrná loď

10.2 Ovládání jednoduché plachetnice a jachtařské závody

Nastupování do lodě a vystupování z lodě, Odplouvání a přistávání, Plavba, Činnost posádky, Základní povely na plachetnici, Převržení lodě, Sebezáchrana lodi P550, Závody

10.3 Péče o jednoduchou plachetnici

Strojení a odstrojení lodi, Ukládání a zazimovaní plachetnic, Opravy plachetnice

10.4 Metodika výuky a tréninku jachtingu

Trénink s nováčky, Pokročilý trénink, Hry na vodě pro jachetní výcvik, Vhodné vodní plochy na plachtění u nás

11. Základy meteorologie pro vodáckou činnost (Václav Černík, David Milec, David Svoboda)

11.1 meteorologie – Základní Pojmy a Principy

Atmosféra, Teplota vzduchu, Tlak vzduchu, Vlhkost vzduchu, Vítr, Oblačnost, srážky a bouřky, Atmosférické fronty, Předpověď počasí, Radar, Předpovědní modely počasí, Zajímavost na závěr – červánky

11.2 Meteorologie pro vodáckou činnost

Vítr, Rychlost větru, Vlastnosti větru

 


Bonusové kapitoly

V rámci přípravy Příručky se ukázalo, že vodní skauti by užili i mnohem víc, než byla schopna tištěná kniha pojnout. Proto připravujeme tyto další kapitoly:

  • Uzly - ty základní pro vodáky, jachtaře a vodní záchranáře
  • Práce s vysílačkou
  • Vodácká vlajková etiketa (nevysázený text)
  • Lodní motory a vodní motorismus
Máte-li zájem o další texty, nebo chcete být informování o vydání bonusů, zaregisrujte se.
 
zpět na úvod Příručky
 

edit