en
Kategorie: Samostatné články

Vodácké desetikoruny

Spojí-li se dost kapek, vznikne moře

Desetikoruna je částka, kterou často disponují i naše nejmladší vlčata. Proto HKVS prosí o každoroční dar vodácké desetikoruny za každého vodního skauta. Když budeme táhnout za jeden provaz, složíme každoročně přes 40 tis. Kč.

Proč přispívat na činnost Kapitanátu?

  • Kapitanát zajišťuje přípravu metodických materiálů pro vodní skauty (např. příprava a tisk Modrých stránek, Vodácká příručka).
  • V oblasti vzdělávání zprostředkovává, zaštiťuje a v řadě případů i sám pořádá vzdělávací akce a kurzy, zajišťuje jejich akreditace.
  • HKVS přímo podporuje činnost vodáckých oddílů bezúročnými finančními půjčkami, hromadnými objednávkami vodáckého vybavení za výhodné ceny a zakázkovou výrobou pro potřeby vodních skautů.
  • Ani reprezentace sítě vodních skautů na veřejnosti není zadarmo. Často Kapitanát musí hradit cestovní náklady svým činovníkům, financuje výrobu vyznamenání a zastupování vodních skautů na národních i mezinárodních setkáních.

Kapitanát vodních skautů tvoří celkem 6 zvolených činovníků a možnosti získávání peněz má stejně jako kterýkoli jiný přístav. Je snadné se dopočítat, že na členských příspěvcích od 6 lidí se příliš mnoho nevybere a jen těžko to může pokrýt víc než běžný provoz samotného Kapitanátu. Proto se snažíme získávat dotace a dary od mecenášů. Ale většina získaných dotací (na úrovni stovek tisíc Kč ročně) vyžaduje spoluúčast na nákladech od Kapitanátu. Získávat finanční prostředky by se dalo zmiňovanou výrobou a prodejem vybavení pro vodní skauty, ale tuto činnost děláme proto, abychom podpořili vodáckou činnost a ne k dosahování zisku. Smutně fascinujícím faktem zůstává, že na darech od členů HKVS se každoročně vybere víc než na všech vodáckých desetikorunách.

Nechceme, aby byly vodní metodické materiály významně dražší než pro pěší, i když je nás řádově méně. Chceme, aby mohli mít naši mladší členové v každém skautském časopise svou "modrou" přílohu. Chceme, aby vodní skauti měli k dispozici metodické materiály na stejné úrovni, jako skauti pěší. Rozjet vodácký oddíl není jen otázkou odhodlání, je to především otázkou vybavení, bez kterého se vodácká činnost neobejde.

Projekty na využití "vodáckých desetikorun"

Fond aktivit

Cílem Kapitanátu není všechny peníze utratit. Z naspořených prostředků vzniká fond, který by měl sloužit pro bezúročné půjčky jednotlivým oddílům. Cílem je, abyste měli lodě na jaře, když je voda a máte členy. Aktuálně fond má asi 200 tis. Kč, ale rádi bychom ho dále navyšovali.

Sklad zboží Kapitanátu

Řadu věcí, které potřebuji vodní skauti, nelze kupovat po kusech (např. odznaky) a nebo je velmi drahé vyrábět v jednotkách kusů (např. závěsy kormidel, vlajky). Proto část finančních prostředků investujeme do nákupu a především výroby věcí na sklad. Zboží pak během několika let najde uplatnění v jednotlivých oddílech. Ke konci roku 2017 bylo ve skladu zboží v hodnotě 13 tis. Kč a pro rok 2018 se plánuje výrazné navýšení věcí k ustrojení lodi P550.

Hromadné nákupy pro skauty

Často se povede pro skauty domluvit hromadnou objednávku za velmi výhodných podmínek (kánoe, lodě P550). Díky finanční rezervě můžeme takové objednávky realizovat, aniž bychom museli žádat oddíly o zálohy ještě v době, kdy není jasná finální cena. Tyto přeprodeje zboží činily např. v roce 2017 cca 300 tis. Kč.

Finanční rezerva pro vzdělávací a jiné akce

Pro pořádání dotovaných akcí je potřeba nejen finanční polštář, ale i možnost, aby akce mohla skočit určitou ztrátou, aniž by to Kapitanát významně poškodilo (aktuálně máme nastaveno do 500 Kč/akci). Jinak by bylo nutné, aby se zvýšila rezerva v rozpočtech akcí, a to by přirozeně vedlo ke zvýšení účastnických poplatků.

Projekty na využití "vodáckých desetikorun" v roce 2017

Půjčky

Vybrané příspěvky sloužily jako krátkodobé zápůjčky při rekonstrukci jedné základny, pokrytí neplánovaného schodku jedné z vodáckých kluboven, větší zakázce na výrobu kování P550 a také při zajištění Skare.

Vodácká příručka

27 000 Kč bylo použito na financování kvalitnějšího tisku, pevnější vazby a úpravy sazby Vodácké příručky ke kapitánské zkoužce vodních skautů.

Silný motor a velký přívěs

Na sklonku roku jsme s jistinou fondu vytvořeného z vodáckých desetikorun mohli pro síť vodních skautů požádat o dotaci na silný závěsný motor pro zajišťování větších akcí na vodě a velký přívěs na přepravu velkých stanů a lodí (15 % nákladů na motor musíme pokrýt z vlastních prostředků mimo dotace).

Mod/kré stránky

Mod/kré stránky jsou připravovány jak po obsahové, tak po grafické stránce HKVS, který mezi lety 2010-2017 také hradil jejich tisk. Pro odběratele jsou ovšem Mod/kré stránky zcela zdarma. Nechceme, aby kapitán oddílu musel rozhodovat, zda připlatí členům na vodáckou přílohu. HKVS na úhradu MS dostával dotaci, ale ta mohla pokrýt 70 % provozních nákladů, ale zbytek (cca 20 tisíc Kč) musel uhradit z jiných vlastních zdrojů.

Předchozí projekty na využití "vodáckých desetikorun"

Plavby vodních vlčat, světlušek a žabiček

Plavby vodních vlčat a žabiček vyšly v polovině roku 2011. Pokud by nebyla poskytnuta vstupní investice ze strany HKVS, k jejich tisku by vůbec nedošlo. Vstupní investice HKVS ve výši 70 tisíc Kč tak umožnila vydání plaveb, úhradu nových vodáckých ilustrací, vlastní vodácké nálepky (musely se kvůli nim vyrobit nové raznice) a zároveň udržet jejich cenu na stejné úrovni jako u stezek pěších. V opačném případě (pokud by k jejich tisku vůbec došlo) by byl každý sešit o cca 20 Kč dražší - a komu by se chtělo kupovat sešit Plaveb za 70 Kč?

Severka

Projekt, který fyzicky ruinoval hospodaření Kapitanátu mezi lety 2005 – 2010. Je to odstrašující příklad špatného hospodaření a nevhodného plánování. Vznikly dohromady tři plachetnice a projekt skončil ztrátou téměř 200 tis. Kč. Dobrou zprávou je, že projekt byl po finanční stránce v roce 2013 vyřešen-ukončen, v roce 2017 byl odprodán plovoucí model a nyní už jen řešíme, jak nejlépe naložit s nevyužitým kopytem a dokumentací.

Jak přispět "vodáckou desetikorunou"

Jednoduše, stačí požádat o zaslání pokynu k platbě a určit, zda chcete poslat darovací smlouvu i poštou

Nebo ještě jednodušeji příspěvky ve výši 10 Kč za registrovaného člena se posílají jednou ročně na transparentní účet Kapitanátu 2300183549 / 2010 pod variabilním symbolem 99YYXXXXX, kde YY je rok a XXXXX je ev. číslo jednotky (pro rok 2019 to u jednotky ev.č. 113.04.004-1 bude variabilní symbol 991911304). V případě platby za více předchozích let je variabilní symbol 9900XXXXX a platbu popište do zprávy příjemci. Stejně tak uveďte do zprávy příjemci číslo oddílu, pokud neplatíte za celý přístav/středisko, nebo např. jméno, pokud jde o osobní platbu. Příspěvky je možné zaplatit i hotově na srazech kapitánů hospodáři KVS.

Ideální je, když desetikoruny odesílá přístav nebo oddíl VS prostřednictvím svého střediska na jaře po registraci, zpravidla do jarního srazu. Příspěvek je možné vybírat i prostřednictvím registrace v rámci celého přístavu, okresu i kraje tak, že rada jednotky schválí zavedení volitelných registračních kategorií pro vodní skauty a následně zašle vybrané peníze Kapitanátu za všechny podřízené jednotky.

Dar můžeme pro vaše účetnictví podložit darovací smlouvou, ve které můžete v případě zájmu přesně specifikovat, na co bude každá vaše desetikoruna použita. Můžete také nahlédnout na transparentní účet KVS nebo požádat o nahlédnutí do vyúčtování Kapitanátu, abyste mohli prověřit použití vašich prostředků.

Jak určit počet vodních skautů? Podívejte se do registrace jednotek se zaměřením "vodní" a hledejte údaj počtu "Řádných a čestných členů (bez hostů)". Z tohoto čísla vycházíme. Pokud ve vodních oddílech máte pěšáky, lze je vyjmout zařazením do družiny bez zaměření "vodní". Pro vodáky v pěším oddíle to platí obdobně s vodní družinou. U osob registrovaných pod střediskem bez zaměření vodní je pro dosažení optimální ho výsledku nutné zařadit vodáky do oddílu/družiny se zaměřením "vodní". Výše daru je ale zcela na rozhodnutí dárce, takže soulad s registrací není nutný.

Přehled vybraných desetikorun podle krajů

Stav zaplacených zvláštních příspěvků: kruhové grafy ukazují podíl zaplacených a nezaplacených příspěvků v kraji. Modré pole označuje příspěvky zaplacené, vyschle béžové nezaplacené. Po kliknutí můžete stáhnout tabulku, kde jsou zaplacené a nezaplacené darované desetikoruny rozepsané. 


Vzor darovací smlouvy

 Přehled vybraných desetikorun 2019 

 Přehled vybraných desetikorun 2018 

 Přehled vybraných desetikorun 2017 

 Přehled vybraných desetikorun 2016 

 Přehled vybraných desetikorun 2015 

 Přehled vybraných desetikorun 2014

print Formát pro tisk