en
Kategorie: Novinky, Závody

BSB regata 2019


Kapitán přístavu vodních skautů RETRA Brandýs nad Labem vyhlašuje další ročník BSB regaty.
Závod proběhne v sobotu 8. června 2019 v Brandýse nad Labem.
Jedná se o rychlostní závod pádly poháněných plavidel na hladké trati, délky 1000m (několik otoček na trati - dle aktuálních podmínek), pro všechny věkové kategorie na pramicích P 550.

Přihlášky:
Přihláška se podává zvlášť za každou startující posádku písemně, spolu s placením startovního poplatku u prezence závodu a zde jsou jednotlivým posádkám přidělena startovní čísla. Pokud nebude přihláška odevzdána a startovní poplatek zaplacen 40min. před začátkem závodu, nemůže se posádka závodu účastnit jinak než mimo soutěž. Přihlášky podepisuje kapitán oddílu, případně palubní oddílu. Podepsaný ručí za správnost uvedených údajů.

Startovné ve výši 50,- Kč za osobu, se vybírá od účastníků závodů při prezentaci posádek.Posádky:


Posádky jsou tvořeny podle pravidel o závodních kategoriích a pravidel o lodních třídách. Posádka musí mít jmenovitě určeného kormidelníka, který za loď po dobu závodu zodpovídá. U kategorie vlčat a žabiček (W), posádka 1+4, musí být na lodi kormidelník starší 18 ti let posádka zůstává potom stále v kategorii W. Posádky v kategoriích skauti a skautky startují bez plnoletého kormidelníka. Posádky v počtu 6+1 startují v kategoriích OPEN dle věku.

Kategorie:
W Vlčata a žabičky do 11 ti let
S a G Skauti a skautky do 15 ti let
R a F Roveři a rangers do 18 ti let
Z libovolná posádka nad 26 let
O libovolná posádka žáciTechnická přejímka probíhá 15min před startem každé kategorie. Za předepsané vybavení lodi a za její stav zodpovídá ten, kdo loď do závodu přihlásil. Pokud se zjistí technické nedostatky při přejímce lodi, resp. nedostatky ve vybavení závodníků, musí být neprodleně odstraněny. Loď, jež svým stavem vykazuje nedostatky, příp. pokud nedostatky vykazuje její vybavení, nebo vybavení její posádky, nesmí být připuštěna ke startu. Pokud se zjistí technické nedostatky lodi, resp. vybavení závodníků nebo lodi, v průběhu závodu, jsou tyto nedostatky trestány diskvalifikací.

Pádla - vybavení pádly není omezeno na nějaký konkrétní typ. Náhradní pádlo (není povinné) musí být připevněno k lodi.

Lodě musí odpovídat konkrétní lodní třídě, do které je loď přihlášena. To znamená, že se musí technicky shodovat s předpisem třídy a musí mít předepsanou technickou výbavu. Kormidelník řídí loď pádlem a může pádlovat.

Pramice mají povinnou výbavu, společnou pro všechny závody:
  1. Vzduchové komory na přídi a zádi
  2. Vyvazovací lano délky min. 5 m
  3. Nádoba na vylévání vody.

Vybavení soutěžících:
Plovací vesty musí mít soutěžící do 18 let nasazeny a řádně připevněny již při příchodu na start, mají je na sobě po celou dobu závodu a mohou je odložit až po vystoupení z lodi po projetí cílem. Výjimkou, kdy je možné vestu sundat, je situace, kdy její sundání umožní záchranu někoho jiného. Jinak je sundání vesty na vodě trestáno diskvalifikací posádky. Vybavení soutěžících se kontroluje na startu. Pokud nemají všichni členové posádky předepsané vybavení, vyřadí startér loď ze závodu. Chybějící plovací vesta se trestá vždy diskvalifikací celé posádky. Kontrolu plovacích vest může provádět libovolný rozhodčí po celou dobu závodu i u posádek na vodě mimo závod. Z výchovného hlediska je vhodné a doporučené aby vestu měl i plnoletý kormidelník.Vyhlašování výsledků
Hodnocení výsledků - v případě většího počtu lodí v dané kategorii, lze startovat v několika rozjížďkách. Ve všech rozjezdech je rozhodující pořadí. Prvé dvě lodě z jednotlivých rozplaveb se utkají ve finálové rozplavbě. V případě nejasností o vítězi v jednotlivých kategoriích rozhodne další rozplavba.

Protesty je možné podávat v období, které začíná dojetím poslední klasifikované posádky do cíle (nepočítají se posádky z různých důvodů neklasifikované, nebo (diskvalifikované), které trvá půl hodiny. Začátek období pro podání protestů vyhlašuje hlavní rozhodčí. Při podání protestu je nutno složit zálohu ve výši 50Kč, která se v případě kladného vyřízení protestu vrací. Protest podává kormidelník lodi, v jejíž neprospěch by mělo být po protestu rozhodnuto. U kategorií vlčata, žabičky, skauti a skautky, podává protest společně kormidelník lodi s dospělým činovníkem svého oddílu. Protesty se týkají porušení pravidel závodu nebo porušení ustanovení Řádu plavební bezpečnosti. Protest řeší jury závodu po vyslechnutí všech stran zainteresovaných v protestu na základě pravidel. Pokud byla situace, řešená protestem sledována i rozhodčím, bere se zřetel především na výpověď rozhodčího. Je-li předmětem protestu chování rozhodčího, připisuje se stejná váha výpovědi rozhodčího i strany podávající protest. Proti rozhodnutí startéra nelze podávat protest. Prostředky získané v rámci podávání protestů se zahrnou do vyúčtování závodů.

Výsledky závodů budou vyhlášeny ihned po ukončení závodu.

Vítězná posádka získá Trofej - dřevěné putovní pádlo. Při vyhlašování výsledků trofej přebírá kormidelník vítězné posádky. Pokud nedojde k mimořádným událostem, vrací se trofej k datu konání příštího ročníku závodu řediteli závodu. V případě zániku oddílu, který získal trofej, v průběhu držení trofeje, je trofej předána pořadateli prostřednictvím přístavu (střediska) a příp. i vyšší OJ. Trofej se udělí v kategorii, ve které bude přihlášeno největší množství posádek a jenom tehdy, když se závodu v dané kategorii zúčastní minimálně tři lodě.

print Formát pro tisk