en
Kategorie: Novinky, Informace o srazech vodních skautů

Odpovědna

USK V rámci přihlášek na jarní sraz a posléze i přímo na srazu jste měli možnost položit otázky, které vás trápí, se kterými si nevíte rady a na které byste rádi znali odpověď. Odpovědi si můžete přečíst i tady.

Možnosti získání neinvestiční dotace na materiál či vybavení kluboven či tábořiště.

Získání přímé neinvestiční dotace pro nákup materiálu, vybavení kluboven či tábořišť není v současném systému možné. V omezené míře je možno předmětný materiál nakoupit v rámci dotací junáckých krajů, resp. provozních dotací předmětné organizační jednotky. Toto čerpání je třeba vždy pečlivě konzultovat s příkazní smlouvou na předmětnou dotaci. Neopomenutelným zdrojem financování tohoto typu materiálu je vlastní provoz, dotace a granty organizací působících v místě dané jednotky.

(Platejz - Lukáš Boubín)

Možnosti financování nákupu nových lodí (P550).

Mimo výše uvedených je možné podat samotný projekt zaměřený na investiční rozvoj materiálně technické základny (stavby a investiční vybavení), tyto jsou předkládány v říjnovém termínu na MŠMT. Po jejich vyhodnocení jednotlivé žadatele vyrozumí KÚJ.

(Platejz - Lukáš Boubín)

Dotace na investiční projekty (rok 2011)

(48) Dotace je určena na stavební úpravy investičního charakteru nemovitostí, které jsou v majetku Junáka. Ve zvlášť výjimečných případech také budov, které jsou v dlouhodobém nájmu (minimálně 15 let). Dále je možné dotaci použít na nákup pozemků a investičního vybavení.

(49) Žádost o dotaci mohly podávat všechny organizační jednotky do 1. 10. 2010 dle pravidel stanovených v Pokynu k žádostem o vybrané dotace na rok 2011. Pro rok 2012 by měly platit stejná pravidla.

(50) Projekty jsou schvalovány přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(51) Příjemce obdrží dotační prostředky v plné výši po jejich uvolnění ze strany MŠMT. Předpokládáme, že se tak stane na přelomu měsíců května a června.

(52) Vyúčtování dotace zašle její příjemce nejpozději do 6. 1. 2012. Formuláře budou příjemci dotace zaslány ústředím Junáka.

Při psaní projektů je vždy třeba ctít zadání - pokyn k dotacím organizačních jednotek pro daný rok a zejména pak doplňující informace k danému typu dotace. Nedílnou součástí je řádné a precizní vyúčtování, které nám zaručuje dobré jméno u donátora a pravděpodobnost budoucího příspěvku.

(Platejz - Lukáš Boubín)

Na jakých kurzech absolvují vodní skauti vůdcovskou zkoušku?

Vodním skautům jsou otevřeny všechny vůdcovské kurzy a zkoušky pořádané Junákem. Vůdcovská zkouška je základní činovnická kvalifikace v Junáku a proto HKVS již před lety rozhodl, že právě tuto zkoušku mají vodní skauti skládat neizolovaně od ostatních. Je žádoucí, aby se všichni vydali získávat zkušenosti i někam jinam než mezi poměrně omezený okruh vodních instruktorů.

(Liška - Katka Kaderová)

Jakým způsobem jsou rozdělovány v současné době dotace z ústředí (dřív to bylo za tábory a děťodny)?

V roce 2011 Ústředí poskytuje dotace v následujících kapitolách:

  • provozní náklady Junáka - k rozdělení 6.850.000,- Kč
  • dotace junáckých krajů - k rozdělení 12.950.000,- Kč
  • opravy a údržba kluboven a základen - k rozdělení 3.800.000,- Kč
  • celostátní akce - k rozdělení 300.000,- Kč
  • vzdělávání činovníků Junáka - k rozdělení 2.500.000,- Kč
  • podpora účasti na Světovém Jamboree - k rozdělení 250.000,- Kč

Přímé dotace určené přímo pro tábory a dětodny nejsou poskytovány. Je možné, že v některých krajích budou z dotací pro junácké kraje přímo dotovány tábory, to je však pouze na příslušném kraji.

(Platejz - Lukáš Boubín)

Proč nejsou vodní skauti aktivnější? Proč je potřeba je ke všemu nutit?

Tady se asi každý zamysleme sám nad sebou. Těžko dát nějakou univerzální odpověď.

(Liška - Katka Kaderová)

Zajímá mě problematika Kurzu (Zkoušky) vodáckého minima ("Kapky"), zejm. její postavení v celkovém systému skautského vzdělávání. Dá se říci, že to je můj hlavní, konkrétní důvod návštěvy srazu.

Zkouška vodáckého minima je nyní do systému skautského vzdělávání zařazena Vyhláškou HKVS č. 7/2011. Dlouhodobou snahou HKVS je zařazení této zkoušky do systému jejím vtělením do Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka (kapitánská zkouška tam již je). Odbor pro vzdělávání i Výkonná rada Junáka zatím předběžně s tímto souhlasila, nyní je tedy další krok na nás - ten je však vázán na převod zkoušky vodáckého minima i kapitánské zkoušky na kompetenční profily, které ještě stále nejsou hotové z důvodu nedostatku času a spolupracovníků. Více o současné podobě zkoušky vodáckého minima se lze dočíst na webu HKVS, v oné Vyhlášce HKVS č. 7, kde je její současný obsah, podmínky pro pořádání i účast. Obecně je vodácké minimum určeno zejména pro „pozemáky" a vodácké čekatele (ale klidně i všechny další, kteří si chtějí doplnit tuto kvalifikaci), opravňuje ke spoluvedení (do 18 let, bez vůdcovské zkoušky) či vedení krátkodobých akcí a akcí na vodách nižšího stupně obtížnosti.
Jakékoliv další specifikace tvého dotazu na srazu rád zodpovím osobně.

(Pavlík - Pavel Bár)

Jak jsme na tom s plavbami pro žabičky a vlčata?

Již byly napraveny komplikace způsobené odstoupením ilustrátora Josefa Fučíka - Jogese (důvody případným zvědavcům zodpovíme ústně). Již bylo dohodnuto financování Plaveb a jeho pokrytí, podklady pro Plavby jsou připravené, s ilustrátorem 2. a 3. stupně (Zdeněk Štěpánek) je již podepsaná smlouva, odevzdal ke schválení už první ilustrace, na dalších pracuje. S navrženým ilustrátorem Nováčka a 1. stupně se zatím ještě dolaďují podmínky smlouvy. Dokončení prvních sešitů se předpokládá během 2-3 měsíců.

(Pavlík - Pavel Bár)

print Formát pro tisk