en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Koho budeme volit?

HKVS Na podzimním srazu VS (18. - 20. 10.) nás čekají volby do Hlavního kapitanátu VS. Je tedy na čase si připomenout, proč, jak a koho. Začneme souhrnem souvisejících ustanovení a popisem funkcí.

Koho budeme volit

Nejprve si ujasníme, co jsme a co jsme oprávněni:

Zvláštním typem řídící sítě ve smyslu odst. (99) je „síť kmene dospělých“, jejíž součástí jsou všechny kluby dospělých, a „síť vodních skautů“, jejíž součástí jsou všechny oddíly se zaměřením „vodní“. Působnost, strukturu, orgány, povinnosti a pravomoci této sítě stanoví vnitřní předpisy Junáka.

(Organizační řád a systemizace Junáka, bod 100)

Účelem sítě VS je tvořit a zajišťovat koncepci a provádění specifických forem výchovy vodních skautů a skautek v rámci systému výchovy mládeže v Junáku. Působnost sítě VS tedy spadá zejména do oblastí:

a) tvorba koncepce vodácké výchovy dětí i dospělých,

b) zajišťování kvalifikace a metodické vedení činovníků vodních skautů,

c) sledování bezpečnosti a poskytování metodické pomoci při vodních aktivitách

d) kontaktů a spolupráce s vodními a námořními skauty v zahraničí a

e) kontaktů s ostatními subjekty v oblasti vodních sportů, dopravy, bezpečnosti a životního prostředí.

(Řád vodních skautů, bod 6)

 

Na jaře 2014 proběhne Valný sněm Junáka, který volí zhruba polovinu svých členů (náčelní a místonáčelní dívčího kmene, náčelníka a místonáčelníka chlapeckého kmene, pět členek z dívčího kmene a pět členů z chlapeckého kmene). Další členové náčelnictva jsou voleni jinými shromážděními (zástupci junáckých krajů, náčelník a místonáčelní kmene dospělých a také hlavní kapitán nebo kapitánka).

(Stanovy Junáka, bod 94)

Z toho logicky vyplývá, že valnému sněmu předchází ústřední sraz kapitánů, který zvolí hlavní kapitanát.

Volební ÚSK volí hlavního kapitána VS a 5 přístavných VS (zástupce hlavního kapitána VS, výchovného CHK, výchovnou DK, organizačního, hospodáře). Volení činovníci Hlavního kapitanátu VS a krajští kapitáni VS tvoří Hlavní kapitanát VS.

(Řád vodních skautů, body 31 – 33)

Tito činovníci vodních skautů zdaleka nejsou reprezentačními figurami, přestože tradice líbivého kroje by to mohla naznačovat.

Hlavní kapitanát VS je oprávněn:

a) přijímat řídící akty závazné pro všechny vodní jednotky,

b) dohlížet na metodiku a bezpečnost práce vodních výchovných a organizačních jednotek při vodních aktivitách a o případných porušeních předpisů či bezpečnostních zásad informovat zakladatele jednotky a případně mu navrhnout přijetí vhodných opatření,

c) pověřit organizační jednotky zajištěním vybraných metodických, sportovních a vzdělávacích akcí,

d) vydávat doporučení a podněty Výkonné radě či Náčelnictvu Junáka k přijetí řídících aktů v oblasti metodiky a bezpečnosti vodních sportů a aktivit závazných pro všechny jednotky Junáka,

e) ve spolupráci s příslušným zpravodajem VRJ zavádět a pořádat specifické činovnické zkoušky pro vodní turistiku a sporty,

f) ve spolupráci s příslušným zpravodajem VRJ vytvářet vodácké doplňky výchovného systému Junáka,

g) navrhovat ústředním orgánům změny krojových předpisů v oblasti doplňků pro vodní skauty,

h) udělovat vyznamenání vodních skautů a navrhovat udělení ostatních vyznamenání v souladu s jejich statuty a

i) jednat jménem Junáka s organizacemi vodních a námořních skautů, resp. s dalšími orgány a organizacemi při zajišťování skautské vodácké činnosti.

(Řád vodních skautů, bod 35)

Hlavní kapitán

 • je statutárem zvláštní organizační jednotky Kapitanát vodních skautů, tj. jednotky, která pro HKVS zastává funkci právnické osoby (hospodaření, pořádání akcí, jednání s organizacemi, apod.)
 • v Náčelnictvu reprezentuje vodní skauty, uplatňuje a prosazuje jejich specifika (v NJ je i členem některých pracovních skupin Náčelnictva - pro zvláštní jednotky, krojové, vyznamenání, apod. dle svých schopností a zájmů)
 • svým podpisem parafuje, schvaluje a přijímá odpovědnost za řídící akty (vyhlášky) HKVS, zápisy, dohody, smlouvy, apod.
 • navrhuje koncepci činnosti Sítě VS a realizuje usnesení ÚSK
 • předkládá zprávy Výkonné radě a Náčelnictvu Junáka
 • vydává rozhodnutí a pokyny jednotkám vodních skautů

Zástupce hlavního kapitána

 • zastupuje hlavního kapitána za jeho nepřítomnosti
 • na základě pověření plní samostatně některé dílčí úkoly a povinnosti hlavního kapitána (kupř. vede jednání HKVS, provádí zápisy, navrhuje a řídí hodnocení kvality HKVS, spolupráci se zahraničními skauty, apod.)

Protože Junák je členem WOSM i WAGGGS, platí, že kapitánem je muž nebo žena, jeho zástupcem pak osoba opačného pohlaví

Výchovná zpravodajka dívčího kmene

 • pomocí pracovních skupin a komisí HKVS vytváří koncepci a sleduje plnění vodáckých doplňků mladších členek (žabičky, skautky, rangers), a koncepci plnění speciálního vodáckého vzdělávání činovnic VS

Výchovný zpravodaj chlapeckého kmene

 • pomocí pracovních skupin a komisí HKVS vytváří koncepci a sleduje plnění vodáckých doplňků mladších členů (vlčat, skautů, roverů), a koncepci plnění speciálního vodáckého vzdělávání činovnků VS

V praxi tito přístavní úzce spolupracují a vytvářejí koncepci společně bez dělení na kmeny, oblast působení dělí spíše věkově

Organizační zpravodaj

 • zodpovídá za organizační stránku sítě VS (registrace, kontakty, skautIS, apod.)
 • přímo řídí krajské kapitány, pokud ti nejsou osobně účastni jednání HKVS
 • zodpovídá za komise HKVS provádějící přímou vodáckou činnost (lodní, srazy a závody)
 • v případě nutnosti vystupuje jako tajemník HKVS

Hospodář

 • zodpovídá za řádné vedení účetnictví ZvOJ KVS
 • zpracovává rozpočet a zprávu o hospodaření

HKVS společně řídí činnost Sítě VS pomocí svých usnesení a vyhlášek, sleduje, schvaluje a vede evidenci odborného vzdělávání, vydává osvědčení, vodácká vyznamenání, atd. Navrhuje a uskutečňuje osvětovou a informační činnost o metodice a hlavně bezpečnosti skautské výchovy pomocí vodáckých aktivit.

Vedle členů HKVS, kteří jsou zvolením jako jediní členy ZvOJ KVS, volí sněm nejméně dvoučlennou revizní komisi KVS, jejíž působnost a pravomoci se řídí Revizním řádem Junáka.

 

=V=

 

print Formát pro tisk