en
Kategorie: Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Kapitánské zkoušky 2015

Kapitánský odznak vodních skautůHKVS vyhlašuje kapitánské zkoušky pro činovníky působící ve vedení skautských vodáckých oddílů. Jedná se o samostatné zkoušky bez přípravného kurzu, proto se předpokládá dostatečná praxe uchazečů. Nedílnou součástí zkoušky je i ověření kompetencí z oblasti jachtingu.

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky)
 • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem
 • plavec (uplave alespoň 200 m)
 • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu)
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení)
 • praxe minimálně 3 roky ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska)

Účastnický poplatek

300 Kč (Není v něm zahrnut účastnický poplatek na jednotlivých akcích, kde budou kompetence ověřovány.)

Přihlašování

Do 30. 3. 2015 přes webový formulář.

Informace

Podá Slunda tajemník zkušební komise HKVS (vychovny()hkvs.cz).

Po přihlášení

Obdržíš pokyn k úhradě účastnického poplatku a formulář závazné přihlášky ke zkoušce, kterou zašleš po vyplnění poštou na adresu HKVS, nebo osobně doneseš při zahájení zkoušek. Následně dostaneš přístup ke studijním materiálům a „Služební knížku“, do které se budou zaznamenávat složené části tvé zkoušky. Dále získáš kontakty na členy komise a pak je na tobě, abys zvládl během roku a půl domluvit přezkoušení/uznání tvých schopností a dovedností. Od jarního srazu kapitánů (19. 4. 2015) budeš mít 18 měsíců na složení zkoušky. Při zkoušce bude k přihlédnuto k znalostem získaným na dříve absolvovaných vodácky kurzech (Zkouška vodáckého minima, IVT, VMP, ZIII, atd.).

Akce, při kterých lze ověřovat části kapitánské zkoušky v roce 2015 (zkoušení je nutno domluvit s příslušným členem zkušební komise):

 • Zimní bazén (9. 1. 2015)
 • Jarní sraz VS (17. - 19. 4.): info+přihlašování
 • Kurz plachtění a strojení lodí (24. - 26. 4.) info+přihlašování
 • SKARE (1. - 3. 5.) info+přihlašování
 • Jarní víkend divoké vody (22. - 24. 5.) přihlašování je pro uchazeče o KZ Fialíkovi e-mailem
 • Navigamus (4. - 7. 6.) info+přihlašování
 • Podzimní víkend divoké vody (září/říjen)
 • Podzimní sraz VS (říjen/listopad)
 • Tortuga Nymburk (listopad/prosinec)

Informace o nich najdeš v Termínce vodních skautů a v novinkách na stránkách HKVS.

Požadavky ke zkoušce

Tento orientační rozpis vychází z kompetenčního profilu kapitánské zkoušky podle ŘVČČJ a je koncipován tak, aby bylo možné využít výsledky své oddílové činnosti při zkoušce, nebo naopak přípravu ke zkoušce využít v programu svého oddílu:

Vodácká výprava 

 • Uspořádat vodáckou výpravu s pověřenou osobou a získat její vyjádření ke kompetencím. (Slunda)

Plachtění 

 • Absolvovat dva dny plachtění na jednoduché plachetnici s ověřenou osobou a prokázat pochopení základních principů plachtění. (Honzík)

Divoká voda 

 • Absolvovat akci na divoké vodě (slalomovém kanále) tak, aby ověřená osoba mohla potvrdit požadované dovednosti. 
 • Jízda na WW, různé druhy lodí. (Slunda)
 • Záchrana a sebezáchrana. (Fialík)

Bazén (Cedník)
Absolvovat bazén tak, aby ověřená osoba mohla potvrdit požadované dovednosti:

 • uplavat 200 m libovolným způsobem
 • uplavat pod vodou 10 m na jeden nádech
 • vylovit rukou předmět z hloubky 150 cm
 • skok do neznámé vody (neponoří se hlava a nezraní se)
 • šlapat vodu po dobu jedné minuty s rukama nad hladinou
 • bezpečně se přiblížit k tonoucímu
 • táhnout bezvládného člověka za bradu/ za ruku (obličej nad hladinou)
 • vytáhnout tonoucího z vody na břeh

Samostatné práce

 • Připravit plán vodáckého putovního tábora pro určený počet a věk účastníků. (Slunda)
 • Vypracovat bezpečnostní školení pro nevodáky před zahájením akce na hladké vodě, divoké vodě a před plachtěním. (Fialík)
 • Připravit konkrétní plán jednodenního vodáckého výcviku. (Slunda)
 • Připravit plán celoroční činnosti pro vlastní skautský vodácký oddíl. (Pavlík)
 • Připravit prezentaci/poster/návod o lodích, pádlech, jejich typech a použít ve vlastním oddílu. (Slunda)
 • Napsat metodický článek NA PŘEDEM DOHODNUTÉ TÉMA do Kapitánské pošty. (Pavlík)
 • Dodat fotodokumentaci a slovní popis vlastnoručně provedené větší opravy lodí. (Hvězdář)
 • Vyzkoušet nový druh vodního sportu (potápění, kajak, ...) a podat o tom zprávu. (Hvězdář)
 • Napsat úvahu na téma "Skauting, vodní skauting, vodní sporty" - vzájemný vztah, překrývání, odlišnosti, podpora či konkurence, doplňování, ...  - vlastní názor a praxe oddílu (případně uchazeče samého).. (Vezír)

 Uspokojivě napsat testy

 • Test z hydrologie, vodních staveb, lodí a kanoistiky. (Slunda)
 • Test z práva - v rozsahu textu "Právní normy" (Kapitánská zkouška 2010, kapitola 2) (Hvězdář)
 • Test z přírody a ekologie (Slunda)
 • Test z názvosloví jachtingu a meteorologie (Honzík)
 • Test - historie VS, specifika VS, začlenění, vodáctví mimo skauting (Vezír)
 • Test z první pomoci a zdravovědy (Hvězdář)

 Uspokojivě absolvovat ústní zkoušení

 • Obhájit svůj názor na téma "vodní skauting - skauting vs. vodní sporty" (Vezír)
 • Obhájit význam a způsob využití plachtění ve skautském oddíle (Honzík)
 • Obhájit koncepci svého celoročního plánu pro skautský vodácký oddíl včetně začlenění vodáckých metodických materiálů (Pavlík)
 • Zorganizovat záchranu ve skupině a řešit krizové situace (Fialík)
 • Předvedení první pomoci při úrazu na vodě. (Hvězdář)

Komise KZ

Přehled zkoušených

Evidence požadavků na testy a zkoušení

print Formát pro tisk