en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Téměř kompletní skripta ke kapitánské zkoušce včetně obrázků

Texty všech kapitol (vyjma zdravovědy na vodě) je možné si prohlédnout a připomínkovat. U poloviny kapitol jsou k dispozici i obrázky.

O skriptech

Před několika lety byla kapitánská zkouška upravena do podoby kompetenčního profilu a společně se zkouškou vodáckého minima (Kapkou) začleněna do Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V souvislosti s těmito změnami jsme začali pracovat na učebních textech k oběma zkouškám, z nichž postupně vzniknou kompletní skripta pro uchazeče o tyto kvalifikace. Většina textů nevzniká zcela nově - snažíme se využívat toho, co již bylo chytrými skautskými hlavami napsáno dříve, avšak starší texty aktualizujeme a přizpůsobujeme novému rozdělení témat podle kompetencí. Pokud chceš o celém průběhu příprav skript vědět více, podívej se na prezentaci z ÚSK v Havlíčkově Brodě (podzim 2015):

 Prezentace "Skripta ke kapitánské zkoušce"

Všechny texty připravovaných skript prochází dvěma koly připomínkování - a druhé kolo (veřejné) probíhá právě nyní. Zveřejňujeme tedy druhou sadu textů k celkem deseti kompetencím z oblasti přípravy a vedení vodácké akce, metodiky vedení vodáckého oddílu a vodního skautingu. První sadu textů k celkem devíti kompetencím z oblastí plavání, plavidla pohánená pádly a kanoistika můžeš nalézt ve starším článku. Všechny texty jsou také k dispozici ke stažení v sekci Vzdělávání / Materiály ke studiu

OBLAST I - PLAVÁNÍ

   Kompetence 1-2

1) Umí se pohybovat ve vodě.
2) Umí pomoci tonoucímu i unavenému plavci a zná rizika s tím spojená.
 

OBLAST II - BEZPEČNOST A ZÁCHRANA

   Kompetence 3-6

3) Ví, jak zajistit bezpečnost při vodácké akci.
4) Umí zorganizovat i realizovat záchranu na klidné i tekoucí vodě.
5) Umí se pohybovat v tekoucí vodě.
6) Ovládá záchranu lodi.
 
7) Má znalosti v rozsahu ZZA a umí je použít při vodáckých činnostech. (připravuje se)
 

OBLAST III - PLAVIDLA POHÁNĚNÁ PÁDLY

   Kompetence 8-12

8) Zná plavidla poháněná pádly a jejich charakteristiky, dělení, užití a chování.
9) Zná pádla a jejich charakteristiky, dělení a užití.
10) Zná výstroj a materiál (dělení, užití, specifika) používaný pro plavbu na plavidlech poháněných pádly a umí jej bezpečně používat.
11) Dokáže udržovat plavidla poháněná pádly a materiál v bezvadném stavu a zná zásady jeho uskladnění.
12) Umí připravit a navázat plavidla a materiál k bezpečné přepravě. 
 

OBLAST IV - KANOISTIKA

   Kompetence 13-14

13) Bezpečně ovládá pramici (raft, vícekanoi) a součinnost posádky v ní na tekoucí vodě do obtížnosti WW I. Je schopen projet tekoucí vodu obtížnosti WW II.
14) Bezpečně ovládá kanoi na tekoucí vodě do obtížnosti WW I v deblu i singlu. Je schopen projet tekoucí vodu obtížnosti WW II.
 

OBLAST V - PRÁVO

   Kompetence 15

15) Zná základní právní předpisy nutné pro činnost na vodě.
 

OBLAST VI - PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODÁCKÉ AKCE

   Kompetence 16-20

16) Dokáže naplánovat a připravit plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.
17) Dokáže řídit a organizovat plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.
18) Zná fyziologii lidského těla (zvláště dítěte) v souvislosti s vodáckou (zvláště kanoistickou) činností a s jejími dopady na lidský organismus v závislosti na věku a pohlaví.
19) Chrání zdraví své a svých svěřenců a zná zásady prevence při vodácké činnosti a dokáže předcházet negativním dopadům na lidský organismus v závislosti na věku a pohlaví.
20) Zná zásady psychické bezpečnosti při vodácké činnosti a dodržuje je.
 

OBLAST VII - METODIKA VEDENÍ VODÁCKÉHO ODDÍLU

   Kompetence 21-28

21) Umí aplikovat skautskou výchovnou metodu ve vodáckém prostředí.
22) Zná a umí používat vodácké doplňky výchovného programu.
23) Umí naplánovat celoroční vodáckou činnost oddílu.
24) Umí učit plavat a vést ke správné technice plavání.
25) Umí metodicky správně předat techniky jízdy a pádlování na plavidle poháněném pádly v závislosti na typu plavidla a toku.
26) Umí metodicky správně předat zásady bezpečného chování a sebezáchrany na vodě.
27) Umí vést děti k pozitivnímu vztahu k vodě a přírodě kolem vody.
28) Rozšiřuje své znalosti a dovednosti v oblasti vodních sportů.
+ příloha ke kompetenci č. 22 (vodácké výzvy a bezpečnostní pravidla jejich plnění)
+ příloha ke kompetenci č. 24 (hry k metodice plaveckého výcviku) 

OBLAST VIII - VODNÍ SKAUTING

   Kompetence 29-31

29) Má přehled o historii i současnosti vodního skautingu u nás i ve světě a umí toho využít při činnosti oddílu.
30) Je si vědom specifik vodního skautingu a zná jejich opodstatnění.
31) Má povědomí o vodáctví mimo vodní skauting.
+ příloha ke kompetenci č. 30 (Vodácká vlajková etiketa) 

OBLAST IX - JACHTING

   Kompetence 32-35

32) Umí se postarat o jednoduchou plachetnici.
33) Bezpečně ovládá jednoduchou plachetnici.
34) Má základní znalosti faktorů ovlivňujících jízdu plachetnice.
35) Umí metodicky správně předat techniky jízdy na plachetnici v závislosti na typu plavidla, vodní plochy a věku svěřence.

 

Zapoj se do připomínkování!

Pokud nám chceš pomoci, pročti texty, hledej chyby, připomínkuj jejich obsah či celkovou podobu skript. Upozorňujeme, že v tuto chvíli se jedná pouze o PRACOVNÍ texty, tedy texty často bez ilustrací a fotografií, pracovní je i grafická úprava. Ilustrace jsou v textu naznačeny číslem obrázků, které do skript kreslí naši ilustrátoři. Pro účely připomínkování si lze jednotlivé kapitoly stáhnout ve formátu MS Word a své poznatky zapisovat pomocí komentářů a sledování změn. Soubory s poznámkami pak prosím zašli na mail redaktorovi skript Pavlíkovi (pavlik@skaut.cz), kam můžeš psát i jakékoliv další komentáře, dotazy či připomínky. Za spolupráci děkujeme!!

 Oblast I (Plavání) - kompetence 1-2 

 Oblast II (Bezpečnost a záchrana) - kompetence 3-6 

 Oblast III (Plavidla poháněná pádly) - kompetence 8-12

 Oblast IV (Kanoistika) - kompetence 13-14

 Oblast V (Právo) - kompetence 15

 Oblast VI (Příprava a vedení vodácké akce) - kompetence 16-20

 Oblast VII (Metodika vedení vodáckého oddílu) - kompetence 21-28

 Oblast VIII (Vodní skauting) - kompetence 29-31

 Oblast IX (Jachting) - kompetence 32-35

print Formát pro tisk