en
Kategorie: Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Kapitánské zkoušky 2017

Kapitánský odznak vodních skautůHKVS vyhlašuje kapitánské zkoušky pro činovníky působící ve vedení skautských vodáckých oddílů. Jedná se o samostatné zkoušky bez přípravného kurzu, proto se předpokládá dostatečná praxe uchazečů. Nedílnou součástí zkoušky je i ověření kompetencí z oblasti jachtingu.

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

 • dovršený věk minimálně 18 let (před dnem zakončení zkoušky)
 • vyjádření vedoucího střediska, ve kterém je uchazeč členem
 • plavec (uplave alespoň 200 m)
 • absolvence vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení zkoušky, dokládá se kopií dekretu)
 • ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení)
 • praxe minimálně 3 roky ve vedení oddílu vodních skautů nebo ve skautském oddíle věnujícím se vodním sportům (dokládá se potvrzením vedoucího střediska)

Účastnický poplatek

500 Kč (není v něm zahrnut účastnický poplatek na jednotlivých akcích, kde budou kompetence ověřovány)

Přihlašování

Do 30. 4. 2017 přes webový formulář.

Informace

Podá Fialík - předseda a tajemník zkušební komise HKVS (tomas.fiala()email.cz).

Po přihlášení

Obdržíš pokyn k úhradě účastnického poplatku a formulář závazné přihlášky ke zkoušce, kterou zašleš po vyplnění poštou na adresu HKVS, nebo osobně doneseš při zahájení zkoušek. Následně dostaneš přístup ke studijním materiálům (Příručka ke kapitánské zkoušce) a „Služební knížku“, do které se budou zaznamenávat složené části tvé zkoušky. Dále získáš kontakty na členy komise a pak je na tobě, abys zvládl během roku a půl domluvit přezkoušení/uznání tvých schopností a dovedností. Od 11.5.2017 budeš mít 18 měsíců na složení zkoušky. Při zkoušce bude přihlédnuto ke znalostem získaným na dříve absolvovaných vodácky kurzech (Zkouška vodáckého minima, IVT, VMP, ZIII, atd.).

Akce, při kterých lze ověřovat části kapitánské zkoušky v roce 2017 (zkoušení je nutno domluvit s příslušným členem zkušební komise):

 • Jarní sraz VS (7. 4. - 9. 4. 2017): info+přihlašování
 • SKARE 2017 (28. 4. - 1. 5. 2017)
 • Kapka HKVS 2017 (květen, červenec, září, říjen 2017): info+přihlašování
 • Jachetní kurz (9. 6. - 13. 6. 2017)
 • Lodní tesař (26. 8. - 2. 9. 2017)
 • Podzimní víkend divoké vody (1. 9. - 3. 9. 2017)
 • Jablonecká regata (7. 10. 2017)
 • Podzimní sraz VS (10. 11. - 12. 11. 2017)
 • Tortuga Nymburk (prosinec)
 • Navigamus 2018 (7. 6. - 10. 6. 2018)

Informace o nich najdeš v Termínce vodních skautů a v novinkách na stránkách HKVS. Akce zde budou průběžně přibývat a bude k ní zde uvedena bližší informace i možnosti přihlášení. Dle předchozí domluvy lze ověřovat kompetence i na jiných akcích.

Požadavky ke zkoušce

Tento orientační rozpis vychází z kompetenčního profilu kapitánské zkoušky podle směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, přílohy č. 4 a je koncipován tak, aby bylo možné využít výsledky své oddílové činnosti při zkoušce, nebo naopak přípravu ke zkoušce využít v programu svého oddílu. K získání podrobnostem, jak k obsahové náplni kompetencí, tak ke zkouškám, lze využít připravující se skripta ke kapitánské zkoušce.

I. Plavání (Cedník)

 • Absolvovat bazén tak, aby ověřená osoba mohla potvrdit požadované dovednosti:
  • uplavat 200 m libovolným způsobem
  • uplavat pod vodou 10 m na jeden nádech
  • vylovit rukou předmět z hloubky 150 cm
  • skok do neznámé vody (neponoří se hlava a nezraní se)
  • šlapat vodu po dobu jedné minuty s rukama nad hladinou
  • bezpečně se přiblížit k tonoucímu
  • táhnout bezvládného člověka za bradu/ za ruku (obličej nad hladinou)
  • vytáhnout tonoucího z vody na břeh

II. Bezpečnost a záchrana (Fialík)

 • Absolvovat akci na divoké vodě (slalomovém kanále) tak, aby ověřená osoba mohla potvrdit požadované dovednosti:
  • používání ochranných a záchranných pomůcek
  • sebezáchrana - pasivní a aktivní plavání
  • skok do tekoucí vody, chůze ve vodě (brodění), překonávání překážek
  • házecí pytlík - házení, chytání, balení
  • upoutaný a neupoutaný zachránce
  • zorganizovat záchranu ve skupině a řešit krizové situace
  • bezpečné opuštění lodě
  • záchrana plavidel
  • plavání s lodí i s pádlem
 • Vypracovat bezpečnostní školení (školení před plavbou) pro nevodáky před zahájením akce na klidné vodě, divoké vodě a před plachtěním.
 • Předvedení první pomoci při úrazu na vodě. (Hvězdář)
 • Test z první pomoci a zdravovědy. (Hvězdář)

III. Plavidla poháněná pádly (Fialík)

 • Připravit prezentaci/poster/návod o lodích, pádlech, jejich typech a použít ve vlastním oddíle.

Zadání: Projekt - lodě, pádla a další vybavení

 • Znalost základních uzlů používaných na vodě a při navazování lodí k přepravě.
 • Dodat fotodokumentaci a slovní popis vlastnoručně provedené údržby / opravy lodí nebo vodáckého vybavení. (Hvězdář)

IV. Kanoistika (Luďa)

 • Ovládání pramice (raftu) a kánoe na tekoucí řece o obtížnosti WW I - nájezdy do proudu, přejezdy, výjezdy z proudu, základní záběry apod. Schopnost projet tekoucí vodu o obtížnosti WWII rovně dolů.

V. Právo (Hvězdář)

 • Test z práva - v rozsahu textu "Právo" (Skripta ke kapitánské zkoušce, kompetence č. 15).
VI. Příprava a vedení vodácké akce (Čajíček)

 • Připravit plán vodáckého putovního tábora pro určený počet a věk účastníků.
 • Uspořádat vodáckou výpravu s pověřenou osobou a získat její vyjádření ke kompetencím.
 • Test z hydrologie, vodních staveb, lodí a kanoistiky.
 
VII. Metodika a vedení vodáckého oddílu (Kulda)

 • Napsat metodický článek NA PŘEDEM DOHODNUTÉ TÉMA do Kapitánské pošty.
 • Připravit plán celoroční činnosti pro vlastní skautský vodácký oddíl.
 • Obhájit koncepci svého celoročního plánu pro skautský vodácký oddíl včetně začlenění vodáckých metodických materiálů.
 • Zpracovaný program / připravené stanoviště na závod / metodický článek z přírody a ekologie.
 • Vyzkoušet nový druh vodního sportu (potápění, kajak,...) a podat o tom zprávu.
 • Metodika plavání (Cedník)

Prokázat znalosti a dovednosti z metodiky plavání - "Umí vést ke správné technice plavání" - prokáže jednou z navržených možností:

  • napsat metodický článek popisující výuku plavání v domovském oddíle
  • absolvovat bazén s prokázáním ovládání výuky techniky plaveckých stylů
 • Metodika techniky jízdy (Luďa)

Prokázat znalosti a dovednosti z metodiky jízdy na lodi - "Umí metodicky správně předat techniky jízdy a pádlování" - prokáže jednou z navržených možností:

  • napsat metodický článek popisující různé způsoby výuky jízdy na lodích
  • absolvovat akci na divoké vodě s prokázáním ovládání výuky techniky jízdy na lodích
  • připravit konkrétní plán jednodenního vodáckého výcviku

 Zadání: Projekt - jednodenní vodácký výcvik

 • Metodika záchrany (Fialík)

Prokázat znalosti a dovednosti z metodiky výuky záchrany - "Umí metodicky správně předat postupy záchrany a sebezáchrany" - prokáže jednou z navržených možností:

  • napsat metodický článek popisující výuku záchrany a sebezáchrany v domovském oddíle
  • absolvovat akci na divoké vodě s prokázáním ovládání výuky záchrany a sebezáchrany
 VIII. Vodní skauting (Vezír)
 • Test - historie VS, specifika VS, začlenění, vodáctví mimo skauting.
 • Napsat úvahu na téma "Skauting, vodní skauting, vodní sporty" - vzájemný vztah, překrývání, odlišnosti, podpora či konkurence, doplňování,...  - vlastní názor a praxe oddílu (případně uchazeče samého).
 • Obhájit svůj názor na téma "vodní skauting - skauting vs. vodní sporty".

 IX. Jachting (Olda)

 • Absolvovat dva dny plachtění na jednoduché plachetnici s ověřenou osobou a prokázat pochopení základních principů plachtění.
 • Test z názvosloví jachtingu a meteorologie.
 • Obhájit význam a způsob využití plachtění ve skautském oddíle.

print Formát pro tisk